Kisded óvoda

1883-ban társadalmi mozgalom indult Csikszeredában egy „kisdedóvó-iskola” létrehozása érdekében. A mozgalom élén özv. Lakatos Jánosné, a Polgári leányiskola egykori igazgatója és Potótzky Kristóf, a Takarékpénztár igazgató-pénztárnoka álltak. Óvoda-egyesület alakult, mely előadások, mulatságok rendezésével igyekezett alapot teremteni. Emellett gyűjtés folyt a vármegyében mindenfelé.

Az óvoda [1886-ban - szerk. megjegyz.] meg is nyittatott, s 1886. május 3-án megválasztatott óvónővé Nagy Krisztina.

[T. Nagy Imre (szerk.): A Csikszeredai Takarékpénztár Részvénytársaság emlékkönyve

fennállásának 25 éves jubileuma alkalmából – Szvoboda Miklós Könyvsajtója, Csikszereda, 1908]

Pototzky Kristóf

A csikszeredai kisdedovó-egyesület választmányának határozata folytán Nagy Krisztina óvónő az óvódában 1889. decz. 23-án d.u. 4 órakor az óvódabeli növendékek számára karáncsonfa ünnepélyt rendez, miről a t. szülők, gyámok és más érdeklődök tisztelettel értesíttetnek.

A karácsonfára adakoztak Élthes Jakabné 40 krt. Doucha Bozsena 30 krt. 2 narancs. N. N. 3 narancs. Baktsi Gáspárné 20 krt. Nagy Sándorné alma és dió. Lázár Domokosné 1 frtot. Lázár Dénesné 30 krt. Györffy Ignáczné 20 krt. Bartha Ignácz 1 frtot. Nagyné Brigitta szentjános kenyér, bonboncz, füge és arany pili. Madár Imre 40 krt. Lakatos Jánosné 50 drb szent kép. Gál Endréné 30 krt. Szász Lajosné 20 krt. Dr. Fejér Antalné 30 krt. Leucht 30 krt. Szőcs Mártonné 20 krt. Özvegy Potoczkiné 30 krt, buba játék. Gál Elekné 20 krt. Becze Antalné 40 krt. Hary Géza csipkék, szalagokat. Gál Józsefné 75 drb czukor képek. Dr. Molnár József 1 frtot. N. N. 17 krt. Kovács Antalné almát és diót. Éltes Elekné dió, mogyoró. Éltes Zsigáné füge, szentjános kenyér. László Antalné 50 krt.

[Csiki Lapok, I. évfolyam, 51. szám, Csik-Szereda, 1889. deczember 18.]

"Folyó évi május hó 2-án lesz 4 éve, hogy az óvóda megnyittatott, s már is azon elszomorító helyzetben van, hogy ha rövid idő alatt segélyben nem részesülünk — sajnálattal, de ki kell jelentenem, hogy kéntelenek leszünk az óvódát bezárni...

Fel kivánom hozni, hogy jövedelmünk folytonosan csökken, mert habár egyletünk tisztelt hölgyei fáradságot nem kimélvemindent elkövettek, hogy mulatságok rendezése által minél több anyagi eredményt érhessenek el, de ha mégis némelykor a kivánt eredményre nem juthattak, annak tulajdonitható, hogy kis városunk közönsége több más jótékony czél iránti mulatságok és színtársulatok látogatása által annyira igénybe volt véve, hogy mindenütt teljes számban meg nem jelenhetett s ha meg is jelent, a jövedelem nagyobb részét a legtöbb esetben a zenészeknek kellett adni.

Mélyen tisztelt közgyülés! Még egy kötelességet kivánok teljesiteni s megvagyok gyözödve, hogy a t. szülök, óvódánk nemes szivü alapitói, rendes és pártoló tagjai óhajának is kifejezést adok akkor, midőn Nagy Krisztina kisasszony óvónő iránt az egyesület nevében őszinte köszönetet és elismerést nyilvánitok, mint olyannal szemben, ki a nagy türelmet igénylő teendőit kicsinyeinek szeretetében és óvásában lelkiismeretes pontossággal s odaadó készséggel teljesítette.

[Titkári jelentés a »csikszeredai kisdedóvó-egyesület« 1889-ik évi működéséről. Felolvasta Kovács Antal helyettes titkár az egyesület f. évi január hó 26-án tartott ülésén.]

[Csiki Lapok, II. évfolyam, 6. szám, Csik-Szereda, 1890. február 5. ]

Karácsonyfa ünnepély. A csikszeredai óvó egyesület által fenntartott kisdedóvódában az egyesület és egyes jószivü adakozók bőkezüségéből, mint az ezelőtti években, úgy az idén is — folyó hó 23-án — az óvódás gyermekek részére karácsonyfa-ünnepély rendeztetett.

A diszes és dúsan megrakott karácsonyfa az óvoda tantermében volt felállítva s már délután fél 4 órakor szépszámu közönség várakozott az ünnepély megkezdésére. A mint a téli szürkület ködös palástjával bevonta a láthatárt, felgyultak a karácsonyfa szines gyertyái és a csengettyű hivo szavára a szomszédszobában megzendült az apróságok indulója, melynek hangjainál, óvónőjük vezetése alatt szép rendben bevonultak és körben helyet foglaltak a karácsonyfa körül. Azt a valódi, hamisitatlan örömet, mely a kicsinyek arcocskáit tündöklővé tette, mely szemeikből kisugárzott látni kell, de leirni nem lehet. A mint a kicsinyek meglepetésükböl kissé magukhoz tértek apró dalocskák eléneklésével, ici-pici versek elmondásával tettek tanuságot arról, hogy a Jézuska ajándékait kiérdemelték. Ezután megkezdödött az ajándékok kiosztása, melyekből mindenik gyermek böven kikapta a részét. A szép ünnepély végeztével úgy a gyermekek, mint a szülök megelégedve hagyták oda az óvóda helyiségét.”

[Csiki Lapok, II. évfolyam, 53. szám, Csik-Szereda, 1890. deczember 25.]

„Városunk képviselőtestülete e hó 26-án délután Eröss Elek polgármester elnöklete alatt gyülést tartott... A gyülés megnyitása után Csikvármegye kir. tanfelügyelőjének felhívása vétetett tárgyalás alá. Ezen iratban kir. tanfelügyelő felhivja városunk képviselőtestületét egy, a most életbelépett óvódai törvényeknek megfelelő kisdedóvóda felállitására. A képviselőtestület egy bizottságot küldött ki azon útasitással, hogy a helybeli óvóegyesület választmányával közösen tartott ülésben állapitsák meg a módozatokat, hogy miként lehetne egy, a kivánalmaknak megfelelő óvódát fentartani s ezen ügyben a képviselőtestület elé terjesszenek javaslatot.”

[Csiki Lapok, III. évfolyam, 44. szám, Csik-Szereda, 1891. október 28.]

„Óvó-egyesületi gyűlés. A csikszeredai kisdedóvó-egyesület f. hó 5-én a városház tanácskozó termében közgyülést tartott. Ezen gyülésnek tárgyai voltak: az egyesület által fentartott óvodának és az egyesület vagyonának átadása a városi hatóság kezéhez; ezenkivül egy bizottság kiküldése az átadás feltételeinek és a minta-óvoda felállitási módozatainak a képviselőtestületi kiküldöttekkel való együttes megvitatására. Az első tárgyban a közgyülés elhatározta, hogy az óvodát felszerelésével együtt, továbbá, az egyesület alaptőkéjét a város rendelkezése alá bocsátja, oly feltétel mellett, hogy az eddigi személyzet az eddig élvezet javadalmakkal megtartatik és az alaptőkének csak kamatai fordittatnak a kiadások fedezesére. A bizottságba a következő tagok választatak be: Éltes Elekné, Élthes Jakabné, Kovács Antal és Potoczky Kristóf.”

[Csiki Lapok, III. évfolyam, 46. szám, Csik-Szereda, 1891. november 11.]

A kiadások a jótékony adakozásokból fedeztettek 1891. november 9-ig, mikor a város az óvoda ügyét és fenntartását átvette.

[T. Nagy Imre (szerk.): A Csikszeredai Takarékpénztár Részvénytársaság emlékkönyve

fennállásának 25 éves jubileuma alkalmából – Szvoboda Miklós Könyvsajtója, Csikszereda, 1908]

A Csikszeredai Takarékpénztár Részvénytársaság igazgatósága gyakran foglalkozott az óvoda-ház felépíttetésének kérdésével. Több ízben fordult evégből a városi tanácshoz, míg 1907. augusztus 19-ére az úgynevezett „régi mészárszék” telke a város által felajánltatott s hozzá az óvó-egylet alapjából a Biró Gábor-féle telek is megszereztetett.

Az óvoda épületét Kőszeghy László királyi mérnök tervezte, és pálfalvi Gál József vállalkozó építette fel. A kisdedóvót 1908. október 1-jén adták át. Az összesen rendelkezésre álló összeg a teljes költségeket nem fedezvén, az igazgatóság úgy határozott, hogy a még fedezetlen szükségletet a következő éveknek a jótékonycélra eső számlája terhére fogja fedezni, hogy így az épületet teljesen tehermentesen adhassa át Csikszereda városnak a közművelődés és humanizmus szolgálatára.

[T. Nagy Imre (szerk.): A Csikszeredai Takarékpénztár Részvénytársaság emlékkönyve

fennállásának 25 éves jubileuma alkalmából – Szvoboda Miklós Könyvsajtója, Csikszereda, 1908]

Teljes befejezés előtt áll a kisded óvoda épülete, hol a rendes tanév már a napokban megkezdődik. Az épületet a csikszeredai takarékpénztár részvénytársaság nemes áldozatkészséggel és nagy költséggel sajátjából emelte, mi által nagy szükséget elégitett ki s modern hajlékot adott gyermekeinknek.”

[Csiki Lapok, XX. évfolyam, 36. szám, Csikszereda, 1908. szeptember 2.]

Az Óvodaház 1908-ban

[T. Nagy Imre (szerk.): A Csikszeredai Takarékpénztár Részvénytársaság emlékkönyve fennállásának 25 éves jubileuma alkalmából – Szvoboda Miklós Könyvsajtója, Csikszereda, 1908]

Az óvoda épülete: Virág utca 12

[A térkép Daczó Katalin - Máté Klára (szerk.) (2003): A mi utcánk. Csíkszereda lebontott utcáinak emlékére - Csíki Műemlékvédő Egyesület, Csíkszereda műből származik.]

A csorgói óvoda 1979-ben, lebontás előtt

[A felvételt Nagy Gyöngyvér bocsátotta rendelkezésünkre.]

Az emléktábla túlélte az óvodaépületet. Az Ipics-apacs, Csíkszereda! honismereti játék 8. fordulójában, 2018-ban Kiss Virág Orsolya és Borbáth Pál illetve Vizi Zselyke játékosok arról számoltak be, hogy az emléktábla a Mikó-várban található. Az Ő gyűjtésük az alább látható felvétel is:

Az emléktábla felirata a következő:


„Ezen kisdedóvodát

épittette és Csikszereda

R.T városnak adományozta

– 1908-évben –

a Csikszeredai Takarékpénztár

R.T.

alapításának XXV-éves

évfordulója alkalmából

Hálás köszönetünk érette!

Csikszereda R.T. város közönsége.


Vaslábi Első Székely Márványbánya és Mészipar R.T. Tanoncz Otthona.”


[Fénykép: Kósa Béla, 2018]