"Főispán ur ő méltóságának vendégszerető asztalához..."

A Csíki-medence feltehetően legrégebbi polgári épülete

A Csíki-medence feltehetően legrégebbi polgári épülete, a Csíkszeredához tartozó Zsögödben található Mikó-kúria külső részeinél dolgoznak már több mint két hete a Csíki Székely Múzeum régészei. Az ásatáson a hídvégi nemes Mikók zsögödi lakhelyének évszázadok alatt történt változtatásait egyre tisztábban látják a szakemberek.

A feltárást vezető régész, Darvas Lóránt elmondása szerint a mai épületnek a pincerésze tanúskodik arról, hogy már a 15. században is épület állt itt, ugyanakkor tárgyi bizonyítékok hiányában is, szinte biztosak abban, hogy a 14. században is volt itt nemesi lakóház.

A Mikó családnak két különálló ága is Csíkban telepedett meg: a legismertebb közülük Mikó Ferenc, aki a Mikó-várat építtette, ő a hídvégi Mikó család egyik, míg a zsögödi Mikók ugyannak a hídvégi családnak a másik ágából származnak. A zsögödiek még a 15. század kezdetén jelentek meg itt, míg Mikó Ferenc csak a 17. század elején, 1611-ben érkezett Csíkba.

A Zsögödi Mikók közül elsőként Mikó Zsigmond telepedett ide, aki a helyi nemesi Czakó család egyik lányát vette feleségül. A mai Mikó-udvarház és környéke tehát a Czakó lány hozománya volt.

A zsögödi udvarház utolsó Mikó tulajdonosa Mikó Bálint (1840–1919) országgyűlési képviselő, Csík vármegye főispánja volt, neki nem voltak leszármazottai. Ő végeztette a legnagyobb átalakításokat az épületen: kiegészült a keleti szárnnyal, valamint a kúria mai képét meghatározó portikusszal, vagyis oszlopos előcsarnokkal. Így az épület tipikus csíki udvarházzá alakult át. A főispán lakhelyén mozgalmas társasági élet zajlott, bálokat, fogadásokat tartottak itt, amelyeket más nemesek és miniszterek is szívesen látogattak.

[Forrás: Kovács Boglárka (2017): Régészeti ásatások folynak a csíkzsögödi Mikó-kúriánál - https://maszol.ro/kultura/82408-regeszeti-asatasok-folynak-a-csikzsogodi-miko-kurianal]

Mikó Bálint örökös nélkül halt meg 1919-ben, ezért az udvarházat és környékét az unokaöccse, Rudnyánszky Sándor örökölte meg. Ő szintén örökös nélkül távozott az élők sorából 1928-ban. Ezt követően az épület a román állami kincstár tulajdonába került, 1929-ben elárverezték a telekkel együtt, a vásárlója pedig faipari létesítményt hozott itt létre. Az ’50-es években államosították, most pedig egy bútorgyártó cég tulajdonában van.

[Forrás: Márk Boglárka (2017): A zsögödi Mikók tárgyi emlékeit keresik a kúriánál - https://hargitanepe.ro/a-zsogodi-mikok-targyi-emlekeit-keresik-a-kurianal/]

Mikó Bálint

(1843, Brassó -1919. szeptember 11., Budapest)

Csík vármegye főispánja (1882. szeptember 16. - 1905. február ), főrendiházi tag, valóságos belső titkos tanácsos, a csíkszeredai főgimnázium felépítésére alakult bizottság elnöke


Mindenki becsülte, mindenki szerette

Az 1882. évben zsögödi Mikó Antal és csikszentdomokosi Sándor Anna fiát, Mikó Bálintot nevezték ki főispánnak.

Mikó Bálint nagy müveltségü, széles látókörü, rendkivül tapintatos, békeszerető és igen jó lelkü, székely faját szerető férfi volt.

Politikai ellenfeleit is becsülte és velük szemben határtalanul türelmes volt. Volt eset, hogy Csik megye mind a négy választókerületében függetlenségi vagyis ellenzéki képviselőket választottak. Mikó Bálint soha sem élt megtorlással. Italmérési és dohányárusitási jogát bántatlanul megtarthatta minden ellenzéki ember. Ő jól ismerte faját. Tudta, hogy a székely született függetlenségi és ő bensőleg bizonyosan nem is bánta, ha Csik képviselői függetlenségiek voltak. De nem vette rossz néven tőle a kormány sem, mely mindig kitüntette bizalmával.

Az 1883. évben a király Mikó Bálintot királyi biztosnak nevezte ki a román – magyar határrendezéshez, mely állandó viszály és bizonytalanság forrása volt. Öt évi tárgyalás után, melyet Mikó nagy körültekintéssel vezetett, az 1888. évben a határok végleg kijelöltettek, ami Mikónak nagy érdeme volt. Érdemei elismeréséül a Lipót-rendet, majd a Szent István-rendet és a román Koronarendet kapta.

Az 1896. évben, a magyar állam ezeréves fennállásának emlékére Bánffy Dezső miniszterelnök által rendezett világhirü, páratlan ünnepségekre Csik megye Mikó Bálint vezetésével Becze Antal alispánt, Mihály Ferenc főjegyzőt, Bocskor Béla tiszti főügyészt, Szántó József I. aljegyzőt, Lázár Miklós II. aljegyzőt és Lázár Menyhértet küldötte ki. A pazar diszmagyarokat és a huszárok diszöltönyeit a magánjavak fedezte.

Mikó és Becze kormányzata alatt épült ki a székely körvasut. Heves vitákra és éles birálatokra adott alkalmat a vasuti gócpontnak Csikszereda helyett Madéfalvára helyezése és a csikszereda – székelyudvarhelyi vasuti szárnyvonal kiépitésének elmaradása.

Mikó Bálint volt az elnöke az Oltvölgyi Vizitársulatnak, mely az alcsíki réteket és mocsarakat részben lecsapolta. Ő volt elnöke Tusnádfürdő birtokosai szövetkezetének. A fürdő alatta soha nem látott virágkorát élte. A fürdő mai szomorú állapota örök emlékeztető a vármegye vezetőségének!

Mikó Bálint az 1905. évig huszonhárom éven át volt főispánja Csíknak. A társadalmi élet az ő vendégszerető házában központosult. Mindenki becsülte, mindenki szerette, mert életében csak jót tett és senkinek nem ártott.

Mikor nyugalomba vonult, a király valóságos belső titkos tanácsosnak és örökös főrendiházi tagnak nevezte ki. Az előbbi igen magas méltóságot csak Smialaszky Valér és Szalavszky Gyula főispánok érték még el. Kinevezett főrend is csak legfeljebb ötven volt az országban.

Mikor főispánnak az 1906. évben Kállay Ubult nevezték ki, sok rokon jött látogatóba Csíkszeredába. A vasuti állomáson a bérkocsisnak kiadták a rendeletet: hajts a főispán úrhoz! A bérkocsisok a vendéget rendszerint Zsögödbe, a Mikó Bálint udvarházába vitték, mert évek mulva sem tudták megszokni, hogy Csíkban más is lehet főispán. Így járt Szalachy Sándor huszárkapitány is, aki sógora volt Kállaynak és helyette éjfélkor Zsögödön Mikó Bálintot csengette fel.

Mikó Bálintnak unokaöccse és örököse báró Rudnyánszky Sándor volt. Egy izben jó ebéd után, szivarra gyujtva, kimentek a zsögödi kastély előcsarnokába. Egy atyafi fejszéjét az udvaron nagy rönkbe vágta és épen huzta kifelé, Rudnyánszky ijedten szólt Mikónak:

„Bálint bácsi, lopják az udvarról a fát!”

Mikó nyugodtan oda nézett és látva az eltulajdonitási müveletet, behuzta az ebédlőbe Rudnyánszkyt és ezt sugta neki:

„Biztosan szüksége van rá!”

Ez volt Mikó Bálint.

[Forrás: Tusnádi Élthes Gyula dr.: Csík vármegye fő- és alispánjai (részlet),

Csíki Lapok, LV. évfolyam, 22. szám, 1943. május 30.]

A bizottsági tagok főispán ur ő méltóságának vendégszerető asztalához gyültek ebédre

"Csikmegye törvényhatósági bizottsága f. hó [december – szerk. megjegyz.] 20., 21., és 22-dik napján tartotta meg ez évi zárgyülését... […]

Az idő előre haladván a gyülés délután 2 órakor bezáratott, s a bizottsági tagok főispán ur ő méltóságának vendégszerető asztalához gyültek ebédre. A felköszöntések sorát ő méltósága nyitotta meg, poharát az uralkodó család egészségére üritvén. Ezután Madár Imre főjegyző a főispánra, Éltes Elek az alispánra, Molnár Lajos a főispán leendő családjára, Domokos János a főjegyzőre köszöntötték poharaikat stb. stb. A kedélyes ebéd — melyen a szellemszikrák a farkasszőrü fluidum által bőbeszédüvé vált ajkakról egyre pattogtak — estig tartott, honnan a tagok nagy része fiatal ügyész barátunk instellácziójára tértek."

[Székely Nemzet, I. évfolyam, 1. szám, 1883. január 1.]