A Csíkmegyei Polgári Leányiskola

„A nőnevelés, az azt megillető fontosságnál fogva, országszerte kiváló figyelem tárgyát képezi. Házias, munkás és gondos családanyákat, szép hazánkért lelkesülni tudó nőket adni a magyar társadalomnak: elismerő jelszó a Kárpátok bérczei által övedzett szép földön. A kormány, megyék és városok egymással versenyezve törekednek a szép czél megvalósitására. S méltán; mert mig a munka terén a férfit illeti az elsőség, addig a családi életben a nőknek kell nyujtani az elismerés koszoruját. A következő nemzedék hazafisága a nők kezébe van letéve.

Megyénkben a leánygyermekek oktatása még ezelőtt öt-hat évvel is igen kezdetleges volt. A népiskolákban számba alig vehető kivétellel férfitanitók lévén alkalmazva, a női oktatás egyik főtárgya a női munka az iskolákban helyet sem foglalt. A népiskola elvégzése után a leányok továbbképzéséről általánosságban szó sem volt, mert hiányzott az erre alkalmas iskola. Kivételt képeztek az egyes módosabb családok, melyek nagy költséggel leánygyermekeik mellett nevelőnőt tartottak, vagy pedig – s ez a gyakoribb eset – Brassóba, Kolozsvárra, Székelyudvarhelyre küldték el leányaikat további neveltetés végett, hogy ez szintén sok kiadással járt: felesleges is emlitenünk.

E hiányon akart segiteni megyénknek a nevelésügy iránt minden időben buzgón érdeklődő törvényhatósága, midőn 1880. szeptember 30-án tartott ülésében egy polgári leányiskola felállitását határozta el. A csikmegyei polgári leányiskolát 1880. november 3-án nyitották meg.”

[Székely Nemzet, 1885. július 28.]

„A csik-szeredai leányiskola felépitése a megye által mind közelebb és közelebb jut a megvalósuláshoz. Ugyanis a mult év [1882 - szerk. megjegyz.] őszén a megye bizottmányi gyülése elhatározta, hogy Csik-Szeredában a mostani rozzant leányiskola helyett egy diszes épületet fog emelni s ugyanakkor a tervezet elkészitése végett egy vegyes bizottságot küldött ki. E bizottság elkészitvén munkálatát, a napokban terjeszté be azt az alispánnak, ki, hogy még ez évben hozzá lehessen kezdeni a kolosszális épülethez, összehivta ama bizottságot, melynek feladata volt, véglegesen megállapitani az épités tervét. E bizottság, melynek tagjai a megyei közigazgatási bizottság tagjain kivül több épitész és szobrász, mult szombaton gyült össze tanácskozás végett, s hosszas vitatkozás után végleges megállapodásra jutott. Tehát legközelebb ki lesz irva az árlejtés a leányiskolára, s a már is szépen épülő Csik-Szereda ujból egy monumentális épülettel gazdagodik.”

[Székely Nemzet, 1883. február 27.]

„Hirdetmény. Vallás és közoktatásügyi Miniszter ur ő nmltgának idei junius 5-én 21,360. sz. a. kelt magas leirata alapján a Csikszeredában emelendő polgári leányiskola épitési költsége 60,000 frt (hatvanezer) frtban állapittatott meg.

Ezen épitési munkálat foganatositásának biztositása czéljából f. évi julius hó 10-ének délelőtti 9 órájára Csikszeredában a vármegyeház tanácskozási kisebb termében tartandó zártajánlati versenytárgyalás hirdettetik, minekfolytán a versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy a fennebbi épitési munkálat végrehajtásának elvállalására vonatkozó, az engedélyezett költség után számitandó, s a részletes feltételekben előirt 5 százaléknyi bánatpénzzel ellátott zárt ajánlataikat, a helybeliek és idegenek közül azok, kik személyesen jelenkeznek, julius hó 10-ének délelőtti 10 órájáig, hozzám adják be; vidékiek pedig az itteni postahivatalhoz oly időben igyekezzenek beküldeni, hogy a versenytárgyalás kezdetéig átvehetők legyenek, mivel a későbben benyujtandók és érkezendők figyelembe nem fognak vétetni.

A szóbanforgó műszaki művelet és részletes feltételek a hivatalos órákban nálam betekinthetők.

Csikszereda, 1889 junius hó 19-én. Becze Antal, alispán.

[Csiki Lapok, 1889. június 26.]

„Polgári leányiskola Csikmegyében. A csikmegyei polgári leányiskola terve a kormány által helybenhagyatván és az épitési költségekre 60000 frtnak a megyei ruházati alapból való kifizetése engedélyeztetvén, a versenytárgyalás a napokban tartatott meg a vármegyeházának tanácskozási kisebb termében, mire nem csak megyebeli, hanem más megyékbeli vállalkozók is többen adtak be irásbeli zárt ajánlatokat. Az ajánlatok nagyobb része áremeléseket tartalmazván, a vállalat csik-szeredai Jakab Lajos és két társa: jenőfalvi Kovács Péter és Kovács Lajos együttes vállalkozóknak adatott át, kik hajlandók voltak a nagyobb szabásu építkezést 1½% árleengedés mellett elvállalni. Az épitkezésnek azonnal kezdetét kell venni, s vállalkozók kötelesek legalább az alapfalakat még ez évben kiépiteni; a teljes bevégzés és átadás határideje 1890. szeptember hó első napjára tüzetett ki, mikor is az rendeltetési czéljára fog felhasználtatni.”

[Magyar Polgár – Kolozsvár, 1889. július 22.]

„A nagyméltóságu vallás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszter urnak kegyes rendelete folytán és nemes Csikvármegye főurainak erélyes, lelkiismeretes ügybuzgalma, áldozatkész törvényhatóságának köszönhető, hogy a régi rozzant iskolai épület helyett egy diszes palotát fog a polgári leányiskola nyerni.

[Székely Nemzet, 1889. augusztus 29.]

A csikmegyei polgári leányiskola palotájának épitkezéseit megkezdették. Mig az épitkezés tart, a tantermek a vármegyeház hátsó részében rendeztettek be s a tanitás ott már meg is kezdetett.”

[Székely Nemzet, 1889. szeptember 10.]

„Folyó hó 3-án délután borzasztó viharral jött jégeső tönkre tette a Csicsó, Delne, Pálfalva, Csomortán, Csobotfalva, Várdotfalva, Taplocza és részben Madéfalva, Szépviz, Szentmiklós és Csikszereda határán lévő termést. [...] A közbe-közbe tyúktojás nagyságnyi jég igen sok kárt tett a gyümölcsfákban is, melyekről nem csak a gyümölcsöt és leveleket verte le, hanem ágaikat is úgy lehasogatta, hogy legtöbbje elpusztul. Az épületekről a vakolatot úgy leverte, hogy a kő- és téglafal látszik s az ablakokat is sok helyen mind betörte. Éjjel kitisztult az [ég – szerk. megjegyz.] és megkönnyebbülve sóhajtottak fel azok, kiknek kára nem történt; de ez se tartott sokáig, mert 4-én délután 2 órakor annál még iszonyubb szélvihar keletkezett, mely Csikban ismét nagy károkat okozott. Az épületek födeleit lesodorta, a fákat töveikből kicsavarta, a szénaboglyákat a réteken szétszórta. Csikszeredában a kir. törvényszék előtt levő százados hársfát – mely Csikszeredában a legnagyobb fa – a gyökeréből kiszakitotta s az épületre döntötte. Az épités alatt levő leányiskola állványáról pedig egy munkást ledobott, kinek három oldalbordája betöröt[t] s más sulyos sérülést is szenvedett.”

[Csiki Lapok, 1890. július 9.]

„Hirdetmény. Csikmegye tekintetes Alispánja 1891. évi márczius hó 16-án kelt 7987 ai – 1890. szám alatt a csikszeredai polgári leányiskola épületénél végrehajtandó alag csövezési munkálatokat 1539 frt 55 kr összeg erejéig helybenhagyta. A fent emlitett munkálat foganatositásának biztositása czéljából az 1891. évi áprilishó 30-ik napjának délelőtti 10 órája Csik-Szeredában a csikmegyei m. kir. államépitészeti hivatal helyiségben tartandó zárt ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. A munkálatra vonatkozó feltételek a nevezett hivatalnál naponkint megtekinthetők. Öt százaléknyi bánatpénz melléklendő.”

[Csiki Lapok, 1891. április 22.]

„Régi temető. A megyei polg. leányiskola uj épülete körül történt alagcső lerakása közben a földszine alatt mintegy másfél méternyire régi temetőhelyre bukkantak. A kiásott árkokból emberi csontok, koponyák, koporsómaradványok kerültek felszínre. A többek között kiemeltek egy feliratos sirkövet is, melyen a következő négy sor tisztán olvasható: »Clara fui quondam, – Clara de stirpe Carato, – Flora fui florens, – Clarificata rosis.« A felirás többi része el van mosódva s csak egyes szavak vehetők ki belőle. A sirkövön található kronostikont és azon körülményt, hogy egy Caratto Manó nevü alezredes a madéfalvi szikuliczidium idején került Csikba – egybevetve, a temetés ideje 1769-re tehető. A most felásott temető helyre a csikszeredai lakosok közül, még hallomásból sem emlékezik senki.”

[Csiki Lapok, 1891. június 17.]

A sírfelirat jelentése magyarul: Egykor híres voltam, Flóra, a fényes Carato nemzetség ékes, magasztos rózsája.

[Balázs Boróka fordítása, 2021]

A sírfelirat egy másik lehetséges fordítása: Ismert valék egykoron, Klara, a Carato nemzetségből (vagy: Klara, Carato törzsökéből), egy virágzó virág, a rózsak leghiressebbike.

Szőcs János történész szerint a sírkő Carato alezredes lányának készülhetett, akit Klárának, vagy Klára Flórának hívtak. Szőcs János úgy tudja, Carato alezredes, a várban székelő császári katonaság parancsnoka 1770 körülig élt Szeredában. Közismert tény, hogy nevéhez fűződik a madéfalvi vérengzés. Carato volt az, aki Siskovics tábornok parancsára 1764. január 7-én hajnalban 1350 fős császári katonasággal körülvette Madéfalvát és elrendelte a mészárlást. A történész szerint később ezredesi, majd tábornoki rangot kapott.

Bár a korabeli térképeken nem tüntetik fel, Szőcs János feltételezése szerint a kaszárnyához tartozó polgári temető lehetett a mai Petőfi iskola szomszédságában, a katonák temetője ugyanis a vár mögött, a mai Hősök temetőjének helyén volt. Ugyanakkor, bár a 18. századi osztrák tisztek csíki életmódjáról nem sokat lehet tudni, minden bizonnyal családjukkal érkeztek a hosszas szolgálatra e távoli vidékre. (Néha az is megesett, hogy itt alapítottak családot és itt ragadtak.) Gyermekeik számára német iskola működött, és elképzelhető, hogy halottaikat is külön temetőbe temették. Pontosabb válasszal az egykori temetőt illetően talán csak további ásatások, részletesebb feljegyzések szolgálhattak volna – de most, 117 év elteltével már az is fontos adalék lehetne, ha kiderülne, hová temették újra a kihantolt csontokat, és mi lett például a szóban forgó sírkővel?

[Daczó Katalin: Lelőhelyportya a régi Szeredában avagy Kérdésekkel egy leánysír nyomában - Csíki Hírlap, 2008]

„Csikmegye közigazgatási bizottsága üléséről. Cs.-Szereda, aug. 10. Vármegyénk közigazgatási bizottsága által mai napon megtartott havi ülésben előadottakról felemlitjük a következőket:

A kir. tanfelügyelő jelentése szerint a mult hóban a tanitás szünetelvén, nevezetesebb mozzanat nem fordult elő. Örömmel jelentette be azonban a tanfelügyelő, hogy a csik-szeredai megyei polgári leányiskola elkészült és rendeltetésének a jövő tanévben át fog adatni.

Ezen diszes és czélszerü épületben – ugy mond – a szükséges tanhelyiségek, nevezetesen négy tantermen kivül, melyek vaspadokkal vannak butorozva, zongoraterem, munkaterem, továbbá 40 növendék számára bennlakásra alkalmas helyiségek, egy igazgatói és két tanitónői lakás, tornacsarnok és egyéb mellékhelyiségek foglaltatnak; a tágas belsőség, elegendő udvar és kert helyet szolgáltat a növendékek mozgására, szóval az egész helyiség olyan, mely egy leánynevelő-intézet czéljaira ugy a tanitás és nevelés, valamint egészségügyi tekintetben teljesen alkalmas. A nemes megye és iskolaszék gondoskodása tárgyát képezi az, hogy ezen intézetnél a növendékek bennlakása nevelő-intézetszerüen a legczélszerübben szerveztessék és az ellátás is az igényeknek megfelelőleg a legjutányosabban biztosittassék és a közeledő tanévre igénybe vétethessék.”

[Székely Nemzet, 1891. augusztus 13.]

A csikszeredai polgári leányiskola palotaszerü uj épületét mult hó 31-én vette át az alispán elnöklete alatt Gál Endre tiszti ügyész és Székely Endre megyei pénztárnok személyéből álló megyei bizottság a vállalkozóktól. Ezt megelőzőleg augusztus 22-től 29-ig bezárólag tartott az épület felülvizsgálása, mely munkálatot Incze Kálmán kir. kerületi felügyelő mérnök teljesítette. Mint halljuk nevezett felügyelő az összes munkálatokért felszámitott költségekből közel 4000 frt levonást tett s beszélik, hogy az épülettulaj[d]onos vármegye is levonásokat akar eszközölni azon okból, hogy az épület a kitüzött időre át nem adatott. – E levonások véleményünk szerint nem volnának méltányosak, mert hiszen köztudomásu dolog, hogy az épület terve nem felelt meg a talajviszonyoknak a mennyiben a talaj tulságos nedvessége daczára az alapfalazatok is téglából épitettek s még az épület befejezve sem volt s már is az alapfalazatot ujra kellett épiteni, nehogy a falak beomoljanak. Általában az időjárás is felette kedvezőtlen volt az építkezésre s igy a késedelem a vállalkozók hibájának nem tulajdonitható.”

[Csiki Lapok, 1891. szeptember 2.]

Valamikor az 1891-1892-es tanév során vették használatba az új épületet:

„A csikmegyei polg. leányiskolában a félévi vizsgálatok az uj iskola-épületben folyó 22-én és 23 án a következő rendben fognak megtartatni 22-én délelőtti 8 órától 12-ig az I. osztály vizsgálata minden tantárgyból; délután 2-től 5-ig a II. osztály vizsgálata minden tantárgyból; 23-án délelőtt 8-tól 12-ig a III. osztály vizsgálata minden tantárgyból; délután 2-től 5-ig a IV. osztály vizsgálata minden tantárgyból. A kézi munkák, rajzok és fogalmazványok a vizsgák tartama alatt lesznek megtekinthetők.”

[Csiki Lapok, 1892. január 20.]

Csíkmegyei Polgári Leányiskola, 1890-es évek

Csíkmegyei Polgári Leányiskola, 1890-es évek

Csíkmegyei Polgári Leányiskola, 1901 vagy korábban

Csíkmegyei Polgári Leányiskola, 1906 vagy korábban

Csíkmegyei Polgári Leányiskola, 1908 vagy korábban

Csíkmegyei Polgári Leányiskola, 1914

[Forrás: Fortepan / Magyar Földrajzi Múzeum / Erdélyi Mór cége]