M. Kir. Földmives-iskola

„... ez az iskola a vidékhez alkalmazkodó helyes gazdálkodásával példaként hasson és a modern hegyigazdálkodáshoz értő földmivelőket neveljen.”

[Pesti Hirlap, 1907. február 10.]

1870 októberében Városunkban egy államilag segélyezett, gazdasági szakosztállyal megtoldott felső népiskola nyitotta meg kapuit azzal a céllal, hogy „a gazdászattal foglalkozó nép ifjait, mint leendő gazdákat elméleti és gyakorlati szakoktatás által saját birtokaik okszerü és a haladókor kivánalmainak megfelelő kezelésére oktassa; a mezei gazdászat, állattenyésztés, méhészet, kertészet, fafaragás és metszés, az erdészet és gyümölcstenyésztés főbb elveivel megismertesse.”

Az intézmény a Csíki Magánjavak tulajdonát képező egykori kincstári iskolában („Ober-Schule”) működött. Az iskola rendeltetésszerű működését a Magánjavak kezdetben csak nagy anyagi áldozatok árán tudta biztosítani.

A várakozásoknak megfelelően az iskola a földművelés és az állattenyésztés terén egyaránt jó pédát mutatott. Új zabfajokat honosított meg, megkezdte a takarmányrépa, lucerna, lóhere termesztését, az általa vásárolt drágább eszközöket és gépeket a gazdák is igénybe vehették.

A csíkszéki konzervatív életszemlélet miatt azonban, amely a gazdasági képzés jelentőségének még nem tulajdonított kellő fontosságot, növendékei által a vármegye mezőgazdaságára nem tudott jelentős befolyást gyakorolni.

Annak ellenére, hogy az eredeti célt csak részben érte el, a gazdasági felső népiskola hasznos hivatást teljesített. Azoknak a falusi ifjaknak, akik különböző okok miatt nem járhattak gimnáziumba, lehetőséget nyújtott tanulmányaik folytatására, és olyan pályákra készítette elő őket, amelyek biztosították tisztességes megélhetésüket.

[Forrás: Kocsis Lajos: A Csíki Magánjavak története 1869-1923 „A székelység boldogulásának előmozdítója” – Csíkszereda Kiadóhivatal, 2008]

A csíkszeredai m. kir. földmíves-iskola régi, városközponti székhelye  

[Ismeretlen fényképész felvétele, 1914]

[Forrás: Fortepan / Magyar Földrajzi Múzeum / Erdélyi Mór cége]

1904-ben, Tallián Béla földmüvelésügyi miniszter kérésére az iskola épületeit, külső és belső birtokait és felszereléseit – a tulajdonjog épségben tartása mellett – Csík vármegye törvényhatósága a kormány rendelkezésére bocsátotta, amely így állami földművesiskolát állított fel Városunkban.

A miniszter a helyszínt azonban csak ideiglenesnek tekintette, és néhány év múlva már megindultak a tárgyalások az iskolának a város határába való kitelepítésére. Ezek eredményeképpen a Csíki Magánjavak egy 150 hold kiterjedésű szántóföldnek, legelőnek és kaszálónak alkalmas területet vásárolt. Az iskola 1914. június 30-án végérvényesen kiköltözött „az ujonnan épitett, modern havasalji gazdaságba”.

[Forrás: Kocsis Lajos: A Csíki Magánjavak története 1869-1923 „A székelység boldogulásának előmozdítója” – Csíkszereda Kiadóhivatal, 2008]

A csíkszeredai m. kir. földmíves-iskola új, havasalji székhelye 

[Ismeretlen fényképész felvétele, 1914 és 1918 között]