Városi Szálloda

„...lakás szempontjából nagyon gyengén állunk. A városba érkező vendégek nem férnek el a szállodákban és gyakran az utcán virradnak meg. Az ilyen helyzet csak városunk rossz hirét keltheti. A legközelebbi javulás az elszállásolás terén csak a nyár végére várható, amikorra elkészül a hatalmas, kormánysegítséggel épülő városi szálló.

[Csiki Lapok, LIII. évfolyam, 12. szám, Csikszereda, 1941. március 23.]

„(...) »Kaphatunk-e szállást?« hangzik fel a kérdés s e pillanatban bizony szégyenkezéssel kell bevalljuk: rettegünk az állomáson felhangzó kérdésektől. Szállodáinknak alig néhány vendégre van befogadóképességük s az a nagyobb szálloda, amelyre megvannak már az anyagi lehetőségek, elsősorban nem intézi el a kérdést, másodsorban pedig jó lesz, ha őszre elkészül. (...)”

[Holló Ernő: Csikszereda készüljön az idegenforgalomra!

Csiki Néplap, XI. évfolyam, 13. szám, Csikszereda, 1941. március 26.]

„Épül a városi szálló. Megirtuk több alkalommal, hogy a változott viszonyok követelte igények kielégitésére egy korszerü városi szállóra van halaszthatatlan szükség. Miként értesülünk, a polgármester ezirányu tárgyalásai annyira előrehaladtak és oly szép eredményt mutatnak fel, hogy a szálló épitésének megkezdése már csak rövid idő kérdése. Szász Gerő polgármesternek ezt a legalább félmilliárdos költséget jelentkező vállalkozást sikerült ugy elintéznie, hogy a város polgáraira az megterhelést nem jelent. Az épités költségeit a Társadalombiztositó Intézetek vállalták s a kölcsönt és kamatait a szálló jövedelmei fogják törleszteni.”

[Csiki Néplap, XI. évfolyam, 13. szám, Csikszereda, 1941. március 26.]

Örömmel vette tudomásul mindenki, hogy Csikszeredában egy szálloda épitése vétetett tervbe, amelyhez jelentős anyagi segélyt sikerült biztositani a város polgármesterének.

Kivánatos lenne, hogy ez a szálloda inkább székely otthon legyen, a szó szoros értelmében erre van nagy szükség. Megérkezik az idegen Csikszeredába és bármerre tekint, alig lát meg valami olyast, ami figyelmeztetné, ime ez székely, ilyen egyebütt nem látható. Valahogy a fától az erdő nem látható.


Ma ugy áll a helyzet, hogy az egész megyében alig tudunk elhelyezni egy magasrangu urat és annak kiséretét, mert nálunk nincsenek sem nagy-, sem középbirtokosok, ennél fogva hiányoznak a pompás kényelmet nyujtó kastélyok. Ezzel nem azt mondom, hogy nálunk nincs elég sok szép magánlakás, amelyben, ki-ki kényelmesen nem érezheti magát, de 10—15 személynek együtt való elhelyezése legalább is nehézkes.

Ezen kivül a vendég függetlenebbüI, otthonosabban érzi magát, ha nem magánházban van.

Jelenlegi szállodáink szükök, berendezézük, beosztásuk korszerütlenek, hányszor kell folyósóikon a vendégnek egymáshoz surlódniok, mert egymást kényelmesen nem kerülhetik ki. A mellékhelyiségekről pedig jobb nem is beszélni.

Ez az egyik rész. Másrészt sehol nincs komoly gondoskodás arról, hogy a csiki székely földmives mikor beérkezik Szeredába, lovát, szekerét kényelmesen elhelyezze, pedig nem azért jön be, hogy ott ezeket őrizze. A székely ház ugy épüljön, hogy annak ellenkező oldalán való bejárattal külön gazdasági udvara is legyen, hatalmas, tágas, mindenkor tisztán tartott szekér szinnel és istálóvaI, ahová a gazda lovát nyugodtan bekötheti és ahol egy állandóan alkalmazott istállós néhány fillérért őrzi és és gondozza a reá bizott dolgokat, ugy, hogy a gazda nyugodtan végezhesse a városban ügyes-bajos dolgait. (...)

A csiki székely otthon találkozó helye legyen az egész megye közönségének, szimboluma az erők összefogásának. Szükségünk van egymás ismerésére, támogatására, az együvé tartozás érzetének fejlesztésére.

Ezek figyelembevétele mellett tágas, több oldalról megközelithető térről kell gondoskodni. Az épitendő otthon egyik része teljesen külön bejárattal ugy legyen épitve, hogy magasabb igényü vendégek is abban otthon érezhessék magukat és ne kelljen nekik itt is, ott is olyanokkal találkozniuk, akikkel esetleg nem akarnak.

E bejáratnak kapuja csak kivételes vendégek előtt nyiljon meg, ugy, hogy már a kapunyitás is itt tiszteletet jelentsen felfelé is, lefelé is. Ettől függetlenül legyen a mindennapi vendégek bejárata. A gazdasági udvari részen legyen korcsma jellegű helyiség is, hogy itt az egyszerü földmivesek is jól érezzék magukat. A székely otthonban mindenféle lehetőleg székely kezek munkája legyen, hogy ezek is hirdessék élni akarásunkat..”

[Szőke Mihály: Csiki székely otthon. Csiki Lapok, LIII. évfolyam, 18. szám, Csikszereda, 1941. május 4.]

„Az államépitészeti hivatalnak a közigazgatási bizottság ülésében tett jelentése szerint (...) a csikszeredai városi szálloda tervének elkészitése most van folyamatban.”

[Csiki Lapok, LIII. évfolyam, 33. szám, Csíkszereda, 1941. augusztus 17.]

„Csikszereda város képviselőtestü!ete 1941 augusztus hó 26 án ülést tartott, a következő tárgysorozattal. (...)

Elfogadtatott a kórházzal szemben fekvő területen felépitendő városi szálloda terve 600 ezer Pengő értékben. A tervek szerint az épitkezés megkezdésére most már rövidesen sor kerül.”

[Csiki Lapok, LIII. évfolyam, 35. szám, Csikszereda, 1941. augusztus 31.]

A kórházzal szemben fekvő terület 1941-ben

[Forrás: Fortepan / Lissák Tivadar]

„Az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal csikmegyei épitkezései. A Kereskedelem- és Közlekedésügyi Minisztérium anyagi támogatásával egyelőre Csikszeredán és Máramarosszigeten épül szálloda (...)

A csikszeredai szálloda tervét Bardon Alfréd dr. fővárosi mérnök készitette el. Elkészült a költségvetés is és pár napon belül ki fogják irni az épitkezésre a nyilvános árlejtést. A munkálatokhoz még az ősz folyamán hozzáfognak.


A szálloda a görög keleti templom és városi park közötti lejtős területre épül. Kétemeletes lesz, hideg-meleg folyóvizzel és központi fütéssel. Alagsorában lesznek elhelyezve a gépkocsiszinek, a kazánház[,] különböző mosó, vasaló, száritó helyiségek és raktárak. A földszinten tágas előcsarnok, egy nagy és egy kis étterem, söntés, konyha, kamra, iroda, portásfülke, stb. lesznek. Az első és a második emeleten lesznek a vendégszobák, a padlástérben pedig a személyzeti szobák. A szálloda, felépitése után a város tulajdonába megy át, a befolyó jövedelem azonban a szálloda árának kiegyenlitéséig a kölcsönt nyujtó minisztériumba fog befolyni. (...)”

[Csiki Néplap, XI. évfolyam, 36. szám, Csikszereda, 1941. szeptember 3.]

„A mai háborus időkben, amikor mindenekelőttvaló a hadsereg fejlesztése, sikernek könyvelhető, hogy a szálloda épitése már ki is van adva a vállalkozónak s az anyagbeszerzés már meg is indult. A szálloda, amely Csikszereda legkiemelkedőbb helyére, a kórházzal szemben épül, feltétlenül szépiteni fogja városunkat s mikor az épitési kölcsön törlesztve lesz, igen jelentős bevételi forrása is lesz a városnak. (...)”

[Csiki Néplap, XI. évfolyam, 45. szám, Csikszereda, 1941. november 5.]

„... ez idő szerint Csíkszeredában alig harminc férőhely áll rendelkezésre négy kisszerű szállodában, s a nagyobb igények kielégítésére nem nagyon alkalmas egy sem... ez a kétségtelenül fennálló hiányosság érlelte meg a város vezetőségében azt a gondolatot, hogy ha Csíkvármegye az idegenforgalomba be akar kapcsolódni, elsősorban Csíkszeredában egy jelen kor követelményeivel számoló szállodát kell építeni... ez úgy kell mint a mindennapi kenyér. És most rögtön kell, nem holnap és holnapután.

A városi szálloda kivitelezési munkálataira hirdetett versenytárgyalás megtörtént, s azzal Dávid Károly építőmester bízatott meg. A munkálatok megkezdődtek – jelentette az alispán az 1941. december 9-i törvényhatósági közgyűlésen.”

[Csikvármegye Hivatalos Lapja, 1941. 32. 313.;

Oláh Sándor: Vidékfejlesztés Csík és Udvarhely megyékben 1940-1944 között;

Székelyföld VII. évfolyam, 7. szám, 2003. július]

„Dr. Ábrahám József Csik vármegye alispánja a törvényhatóság közgyülést 1942. május 12-re összehivta. A törvényhatósággal az alispáni jelentés 32 nyomtatott oldalra terjedő jelentésben ismerteti a vármegye közigazgatási, közbiztonsági, gyámügyi, közuti, egészségügyi, mezőgazdasági, népmüvelési, erdőgazdálkodási, közélelmezési, stb. helyzetét. A jelentésből rövid kivonatozással igyekszünk bemutatni azt a hatalmas munkát amelyet a közigazgatási szolgálat elvégez.

A csikszeredai városi szálloda munkálataihoz hozzákezdtek.

[Csiki Lapok, LIV. évfolyam, 19. szám, Csikszereda, 1942. május 10.]

Teljes erővel épül a városi szálloda. Amint ismeretes a kereskedelemügyi miniszter Csikszereda városnak egy szállodát épit. Ez a teljesen modern épület közel egymillió Pengős épitkezést jelent a városnak. A szálloda épülete a budapesti müegyetem egyik tanárának tervei szerint készül. Berendezése minden kényelmet biztosit. Vizvezetékkel, központi fütéssel lesz felszerelve.


Az épitkezéshez az anyagot még az elmult év őszén kezdték összegyüjteni és már kora tavasszal megkezdődtek a munkálatok, május közepe óta pedig teljes erővel dolgoznak, hogy október elsejére födél alatt álljon városnak ez a gyönyörü épülete. Az épitkezési vállalkozó Dávid Károly budapesti épitőmester, a munkálatokat pedig Nikicher János, Szabó András és Verebély Sándor épitészek vezetik az államépitészeti hivatal ellenőrzése mellett. Mindenesetre érdekes megfigyelni, hogy az épitő vállalkozó ezekben a háborus megszoritásokban és anyaggazdálkodási nehézségek között is milyen lendülettel és pontossággal hajtja végre az épitkezést.”

[Csiki Lapok, LIV. évfolyam, 24. szám, Csikszereda, 1942. június 14.]

„A városi szálloda bokréta ünnepe. Csikszeredában most épülő városi szálloda munkálatai már annyira előrehaladtak, hogy szeptember 5-én ünnepélyes keretek között megtartják a bokréta ünnepet. Egyszóval a szálloda fedél alatt áll és gyors ütemben kezdődik az épület belső munkája. A szállodát október hó első felében átadják a forgalomnak.”

[Csiki Lapok, LIV. évfolyam, 35. szám, Csikszereda, 1942. augusztus 30.]

„Megtartották a városi szálló bokrétaünnepét. A városi szálló, miként előző számunkban is megirtuk, tető alá került s szeptember 10-ikén a szokásos bokrétaünnepet megtartották. A szállót előreláthatólag október hó folyamán átadják rendeltetésének.


A bokréta-ünnepen megjelentek: dr. László Dezső főispán, dr. Ábrahám József alispán, Szász Gerő polgármester, Papp Imre min. tanácsos, Bordán Alfréd egyetemi m. tanár, mint az épület tervezője, Dávid Károly épitési vállalkozó és többen mások. Szász Gerő polgármester beszédében kihangsulyozta a város háláját a kormány iránt, amely a várost megsegitette ezzel az épülettel. A munkások nevében Szabó Károly főpallér beszélt, amivel a bokrétaünnep véget is ért.”

[Csiki Néplap, XII. évfolyam, 37. szám, Csikszereda, 1942. szeptember 16.]

„Épitkezések a város területén. (...) a két emeletes városi szálloda már tető alatt áll és a belső beszerelési munkálatoknál tartanak.”

[Csiki Lapok, LIV. évfolyam, 38. szám, Csikszereda, 1942. szeptember 20.]

Csíkszereda, Városi szálló

[Andory Aladics Zoltán mérnök felvétele. Forrás: Régi fotók Erdélyből / Nagy Gyöngyvér]

„Nemsokára megnyilik a városi szálló. A városi szálló belső munkálatai annyira előrehaladtak, hogy a szállót még április folyamán átadják rendeltetésének. A szálló belső elrendezése, különösen fütőberendezése elsőrendüen sikerült és az épület teljesen megfelel annak a célnak, amire épült.”

[Csiki Néplap, XIII. évfolyam, 14. szám, Csikszereda, 1943. április 7.]

A Városi szálló 1943-ban

[Sárai felvétele. Az évszám és a felvétel készítőjének neve Erőss Vilmos (2020): Csíkszereda és környéke c. művéből származik.]

A csikszeredai városi szálloda munkálatai teljesen befejeződtek és az egészen modern berendezésű, minden kényelemmel ellátott szállodát husvétra már átadják a forgalomnak.”

[Csiki Lapok, LV. évfolyam, 16. szám, Csikszereda, 1943. április 18.]

Csíkszereda, Városi szálló

[Andory Aladics Zoltán mérnök felvétele. Forrás: Régi fotók Erdélyből / Nagy Gyöngyvér]

„Csikszereda megyei város közgyüléséből. Csikszereda város képviselőtestülete 1943 május 14 én közgyülést tartott Szász Gerő polgármester elnökletével. (...) A városi szálloda elkészült. Amint ismeretes, a szállodát a Magánjavak tulajdonát képező telekre épitették, most elhatározták, hogy a telekre kisajátítást kérnek.


A városi szálloda egyik legimpozánsabb középület. Szomszédságában másik két emeletes palota, a Máv épülete szintén befejezés előtt áll. A város vezetősége mindent elkövet, hogy ezekhez az épületekhez mérten rendezze az egész piacteret. Ma már kialakult az az impozáns rendezés, amely a város ezen részének egészen uj arculatot ad. Továbbiakban a város elhatározta, hogy megszünteti a központi szálloda előtti teret. Azt eladja az érdekelt tulajdonosoknak azzal a kötelezettséggel, hogy azok záros határidő alatt kötelesek épületeiket kiképezni az épitési vonalba. Ugyanakkor elrendelte a központi szálloda közvetlen szomszédságában fekvő régi faháznak a lebontását. Továbbá engedélyt adott ezen ház melletti telken egy kétemeletes magánház épitésére, amely ujabb lendületet biztosit ennek a térnek a fejlődéséhez. Aki ma látja Csikszereda város ezen részét, az elismeréssel kell adózzon a város vezetőségének.

[Csiki Lapok, LV. évfolyam, 20. szám, Csikszereda, 1943. május 16.]

„A város képviselőtestülete Szász Gerő polgármester elnökletével, 1943. junius 23-án közgyülést tartott (...)

Az uj városi szálloda vezetésével a keresk. miniszter Veness Arthurt bizta meg. A polgármester ismerteti, hogy számos felszolitásra nem akadt pályázó a városi szálloda kezelésére. Nagy üzem amelyre székelyföldi viszonylatban nem akad megfelelő tőkeerősségű vállalkozó. Igy került a megbizatás Veness Arthur kezébe, amelyet a képviselőtestület jóváhagy. A kezelő a városnak havonkénti elszámolásban tiz százalék bruttó-hasznot fizet.”

[Csiki Lapok, LV. évfolyam, 26. szám, Csikszereda, 1943. június 27.]

„Miniszterlátogatás. Zsindely Ferenc dr. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter hétfőn délután városunkba érkezett. A minisztert, aki a székelységnek őszinte barátja és jóakarója, – a vármegye és város vezetői fogadták és az uj Városi-szállóban szállásolták el. A miniszter tárcája körébe tartozó ügyekben szerez közvetlen tájékozódásokat. ”

[Csiki Néplap, XIII. évfolyam, 26. szám, Csikszereda, 1943. június 30.]

Átadták a forgalomnak a városi szállót. Szombaton, junius 26-án dr. László Géza miniszteri osztályfőnök, a kereskedelemügyi minisztérium idegenforgalmi osztályának vezetője, Gál László, Rózinger Endre és Papp Imre tanácsosok, – továbbá Nagy Győző főigazgató, valamint Bardon Alfréd ép. mérnök és Dávid Károly építész társaságában Csikszeredára érkezett. A vendégeket a megyehatárán: vitéz Bakó Géza müszaki tanácsos és Székely Géza az idegenforgalmi hivatal csikszeredai kirendeltségének vezetője, Csikszeredában pedig dr. Kováts Károly főispán, dr. Ábrahám József alispán és Szász Gerő polgármester fogadták. A fogadáson jelen voltak: dr. Kolumbán József felsőházi tag, dr. Pál Gábor és dr. Csipak Lajos képviselők is. A szállót a miniszteri kiküldöttek megtekintették, majd dr. László Géza min. osztályfőnök beszéd kiséretében átadta a városnak.”

[Csiki Néplap, XIII. évfolyam, 26. szám, Csikszereda, 1943. június 30.]

Zsindely Ferenc dr. miniszter személyesen adta át a csíkszeredai szállodát. Hálával gondolunk arra az áldozatos magatartásra, amivel a kormány a Székelyföldet támogatja. A visszatérés után egész figyelmével fordult a kormány ennek a sok megprobáltatást ért földnek és népének megsegitésére. Amit századok mulasztottak azt megértő jövőbe tekintéssel próbálja az uj magyar élet.


A nemzet háboruban áll. Minden pénz erre a célra szükséges. És a magyar kormány hősi erőfeszitésének még marad lehetősége arra, hogy ezzel a néppel szemben jóvátegye a történelemnek minden mostohaságát.

Csak egy gondolata lehet minden székely embernek ezzel a gondossággal szemben. A hála. Nagy dolog az államhatalom jóindulatát mögöttünk érezni. Mi tudjuk igazán, akik a közel multban annyi keserűséggel láthattuk egy nép elkoldusitásának ördögi szándékait.

Adjunk hálát a Gondviselésnek, hogy ismét hazatértünk. Használjuk fel öntudatosan a történelem kedvezőbb hullámverését a megerősödésünkre. Ne civakodjunk, ne gyülölködjünk. Egységes hittel és a komoly időkhöz illő megbéküléssel fogjuk meg egymás kezét, hogy igy legeredményesebben nemzetünk javára fordithassuk azt a sok jószándékot amit a magyar kormány ennek a népnek felemelésére fordit.

Ezekkel az érzésekkel várta Csik vármegye székely népe Zsindely Ferenc dr. minisztert és feleségét Tüdös Klárát, akik Kardos Olivér dr. államtitkárral, feleségével, Imrédi Kálmán MÁV [?] elnökkel és kiséretével érkezett meg 1943 junius 28-án este Csikszeredába, hogy a városnak átadja a kereskedelemügyi minisztérium által épitett két emeletes szállodát.

A szálloda gyönyörű ajándék. Bardon Alfréd épitészmérnök tervei szerint Dávid [Károly – szerk. megjegyz.] budapesti vállalkozó épitette. Remek alkotás. Bátran mondhatjuk, hogy a Székelyföldnek ma a legmodernebb, minden kényelemmel ellátott szállodája. Az épület alagsorában van elhelyezve a központi fütés gépezete, a szálloda saját villanytelepe, a légoltalmi pince, raktárak, két hatalmas autogarázs és egy söröző. — A földszinten van a belépő, portásfülke, telefonközpont, éttermek, konyha, söntés, kiszolgáló berendezések.

A két emeleten 36 szoba van elhelyezve a legtökéletesebb kényelemmel, fürdőszobákkal. Ötven ágy áll rendelkezésre, szükség esetén 80 fekvőhely is beállitható. Rövidesen gondoskodás történik arról, hogy a minden háborus nehézséget megcáfoló nagyszerüséggel megépitett disze ennek a városnak megfelelően parkirozott környezetbe kerüljön.

Ennek az értékes ajándéknak hivatalos átadására hozta közénk hétfőn este a Hargita-expresz Zsindely minisztert és kiséretét, akiket az állomáson Kovács Károly dr. főispán, Ábrahám József dr. alispán fogadták. Bekísérték a magas vendégeket az uj szállodába, amelynek halljában Szász Gerő polgármester üdvözölte a minisztert, feleségének Gabodi Margit, Márkos Olivér dr. államtitkár feleségének pedig Puskás Márta adtak át virágcsokrokat.

Péter és Pál napján [június 29-én – szerk. megjegyz.] reggel 9 órakor Csikszereda város képviselőtestülete teljes számban megjelent a szálloda előcsarnokában, ahol elsőnek Csikvármegye alispánja Ábrahám József dr. köszöntötte a minisztert.

Zsindely Ferenc közvetlen meleg szavakkal válaszol. Hangoztatja, hogy minden magyarnak, aki hivatást érez ennek a népnek, a fajtájának felemeléseért ide kell fordulni a székelység felé. A székelységre minden időben kemény hivatás várt. Ez a hivatás soha sem veszélytelen. Ennek a népnek minél erőteljesebb rajokat kell kibocsátania a nagy magyar célok felé. Ebben támogatni ezt a népet kötelességének kell érezze minden öntudatos magyar testvérnek.

A miniszter szavai után Szász Gerő polgármester mondott köszönetet a kormány támogatásáért, amire a miniszter ujabb gondolatokkal válaszolt. — Fontos az, hogy öntudatos magyarsággal álljunk helyünkön. Sokat mulasztottunk — mondja a miniszter. — Mulasztottunk az idegen megszállás előtt is. Sokat kell pótolni, különösen a magyar öntudat hiányosságain. De ezentul hiszem, hogy virrad. A magyarság álmából ocsudik. Meg vagyok győződve, hogy megbirkózunk a nehézségekkel, mert ezt parancsolja a jövőnk, amely egy táborba parancsol minden magyar embert.

A városi szálloda átadása ezzel befejeződött és Zsindely miniszter kiséretével a Hargita fürdőre gépkocsizott, ahol letette az alapkövét annak a 16 szobás turista szállodának, amelyet szintén a keresk. minisztérium épittet, még ezen a nyáron, Szilárd József csikszeredai épitész mérnök tervei szerint. (...)”

[Csiki Lapok, LV. évfolyam, 27. szám, Csikszereda, 1943. július 4.]

A csikszeredai városi szálloda pár nap mulva uj bérlő vezetésével megnyilik. A Csikszereda városi szálloda pár napra a bérlőválság miatt beszüntette működését. Ez a szünetelés csupán a bérlő változással kapcsolatos leltározás, átadás és átvitel kényszerü idejére vonatkozik. Egy pár napot vesz igénybe ez a müvelet és azután már a jövő hét első napjaiban megnyilik ugy a szálloda, mint annak étterme és vendéglője.”

[Csiki Lapok, LV. évfolyam, 30. szám, Csikszereda, 1943. július 25.]

A Városi Szálloda belseje 1943-ban

[Sárai felvétele. Az évszám és a felvétel készítőjének neve Erőss Vilmos (2020): Csíkszereda és környéke c. művéből származik.]

A Városi Szálloda belseje 1943-ban

[Sárai felvétele. Az évszám és a felvétel készítőjének neve Erőss Vilmos (2020): Csíkszereda és környéke c. művéből származik.]

A Városi Szálloda belseje 1943-ban

[Sárai felvétele. A felvétel és a hozzá tartozó adatok Erőss Vilmos (2020): Csíkszereda és környéke c. művéből származnak.]

[Forrás: Csiki Néplap, XIII. évfolyam, 33. szám, Csíkszereda, 1943. augusztus 18.]

[Forrás: Csiki Lapok, LV. évfolyam, 34. szám, Csíkszereda, 1943. augusztus 22.]

„Csikszereda megyei város képviselőtestülete 1943 augusztus 24-én Szász Gerő polgármester elnökletével közgyülést tartott, a következő tárgysorozattal. (...)

Bemutatják a városi szálloda alatti területnek a parkositására elkészitett terveket, amelyeket Budapest székesfőváros főkertésze dolgozott ki.


Ebben az esztendőben elkészül közvetlen a szálloda és patak közötti résznek a lépcsőzetes parkositása. A rendkivül[i] ízléssel kidolgozott diszitése ennek a résznek tovább emeli a város szépségét. A munkának elvégzésére a minisztérium által nyujtandó összeggel 65 ezer pengő áll rendelkezésre. A további tervekben szerepel a Hajnód-féle belsőségen, egy tónak a létesitése, amely teljesen nagyvárosi jelleget biztosit. Általában a nagy gonddal készült parkirozási terv a város fejlesztésnek egyik legszebb müve.”

[Csiki Lapok, LV. évfolyam, 35. szám, Csikszereda, 1943. augusztus 29.]

A Városi Szálloda 1943-ban

[Sárai felvétele. Az évszám és a felvétel készítőjének neve Erőss Vilmos (2020): Csíkszereda és környéke c. művéből származik.]

A Hargita szálloda 1967-ben

[Marx József felvétele. Forrás: Azopan.ro; Régi fotók Erdélyből / Szőcs Edgár]

A Hargita szálloda 1977-ben

[Puskás László felvétele. Forrás: Azopan.ro; Régi fotók Erdélyből / Szőcs Edgár]

2010-ben

[Mandel László felvétele]

[KSz, 2011]

[KSz, 2013]

[KSz, 2011]

[KSz, 2011]

[KSz, 2013]

[KSz, 2013]

Szerkesztette: Kerekes Szilárd, 2022