A csíkszeredai vasútállomás


A csíkszeredai vasútállomás épületét feltételezhetően 1896-ban építették fel. A korabeli sajtóban eleddig nem sikerült beszámolót találni erről.

Az első vasuti gőzmozdony bevonulása Csik-Szeredába. A minek megvalósitása felett vármegyénk közönsége egy évtized óta töprengett, s a miért a legmesszebb menő áldozatokat is kész volt meghozni, a kereskedelmi kormány és az országgyülés jóakaratu gondoskodása folytán végre-valahára testet öltött.

Alig mult egy éve, hogy a székely vasutak kiépitésének kérdése annyira előtérbe tolult, hogy a magas kormány által gyorsan elkészittetett tervek alapján a sepsiszentgyörgy—csikszeredai vonalnak vállalat utjáni kiépitését a Linczer és Braun-czég átvette és megkezdette, s ma már ezen vonalrészen az épitésnek minél gyorsabban való befejezhetésere a teherszállitmány eszközölhetővé vált, nemcsak, hanem vállalkozóknak legfőbb törekvését képezi a vonalat még ez év folytán és legkésőbb deczember hó első napjáig a forgalomnak is átadni.

Folyó hó 7-én lett letéve Csik-Szereda és Zsögöd között az utolsó sinpár, melylyel vármegyénk nemcsak az ország legtávolabbi részeivel, hanem a külfölddel is nyugat felé kapcsolatba hozatott s ezzel gazdasági- és ipari viszonyaink fellenditésére a hajnal pirkadó fénye felettünk is derengeni kezdett.


Meg is ragadták vállalkozók rögtön az alkalmat arra, hogy a vármegyénk lakosságának nagyobbrésze által csak hiréből ismert és soha sem látott vasparipát a csikszeredai állomásra, mint a sepsiszentgyörgy—csikszeredai vonalszakasz végpontjára bevezessék, s erre határnapul [1896. október - szerk. megjegyz.] 8-ának délelőtti 10—11 óráját tűzték ki.

A hir azonnal szétfutván, csütörtökön d. e. 10 órakor ugy Csik-Szeredából, mint a közel vidékről a lakosság apraja-nagyja sietett a vasutállomásra, megbámulni az első vonatot. Rövid idő alatt több száz főre menő diszes közönség lepte el a tágas vasuti állomást, hol megjelentek a vármegye fő- és alispánjai, a hatósági tisztviselők és mindkét vasuti vonalszakasz épitési vállalatának alkalmazottjai, továbbá Győrffy Gyula volt képviselő, valamint többen a felcsik-kerületi papság közül, élükön Murányi Kálmán főesperes úrral.

A kiváncsi közönség türelmetlenül várta a mozdony megérkezését, s minden, Zsögöd felett szállongott porfelleg növelte az érdeklődést, merről a vonat érkezendő volt; azonban megtörtént, hogy a vonat utjában nem remélt »közlekedési akadályok« merülvén fel, a programm kudarczot vallott, s csak délután fél két órakor érkezhetett be a nemzeti zászlókkal és koszorukkal feldiszitett lokomotiv, mintegy 10, kavicsszállitó kocsival az állomásra, mikor már a váróközönség jó nagyrésze a gyomrok türelmetlensége miatt ebédre távozott volt el.

A vonattal megérkezett néhány vállalati- és államvasuti mérnököt, valamint Braun Gyula fővállalkozót a késői érkezés miatt harmadára leolvadt közönség viharos éljenzéssel fogadta a Rákóczy-induló hangjai mellett, s midőn a vonatról az érkezők leszállottak, Csedő István, a város polgármestere lépett elő, s szép beszédben fejezte ki üdvözletét Csik-Szereda város és a megye közönsége nevében a kereskedelmi kormány, annak közegei és a vállalkozókkal szemben. Az üdvözlő beszédre röviden gróf Lázár Vincze, az államvasutak egyik szakközege válaszolt, megköszönvén a szives fogadtatást, minek megtörténte után a polgármester az érkezetteket egy, a Hutter-féle vendéglőben rendezett közebédre hivta meg, melyen mintegy 45-ön vettek részt.

Az ebéd a legvidámabb hangulatban folyt le. A harmadik fogásnál Mikó Bálint főispán ur állott föl, poharat emelvén a kereskedelmi kormányra, a székelyföld érdekében kifejtett gondoskodásért, mit a közönség lelkes éljenzéssel honorált, s Mihály Ferencz főjegyző inditványára táviratilag fejezte ki üdvözletét Dániel Ernő kereskedelmi miniszternek.

A sürgöny következőkép szólott:

Dániel Ernő kereskedelmi miniszter őmélt. Budapest.

»A székely vasutak sepsiszentgyörgy—csíkszeredai vonalának első mozdonya ma érkezvén be az itteni állomásra, az ezen alkalomból áldomásra összegyült vármegyei érdekeltség meleg tisztelettel tolmácsolja nagyméltóságodnak köszönetét és határtalan lelkesedéssel kiván nagyméltóságodnak áldást, dus müködést és hosszu életet.«

Ekkor megkezdődött a toasztok árja. Csedő István polgármester az épités vezetésével megbizott mérnököket, Györffy Gyula a vállalkozókat, s ezeknek egyik, jelenlévő tagját, Braun Gyula urat; ez utóbbi a vármegye fő- és alispánjait, Mikó Bálint főispán a csikszereda—gyimesi vonalszakasz műszaki vezetőjét, Rudolf Mórt, dr. Filep Sándor az alispánt, a polgármestert és Györffy országgyülési képviselőt, Mikó Bálint főispán gróf Lázár Vincze mérnököt, mint a gyergyói Lázár-család egyik tagját, stb. stb. köszöntötték föl, s a társaság egy része csaknem az éjféli órákig maradt együtt, örvendezve a reánk nézve fontos, eseményszámba menő aktus felett.”

[Csiki Lapok, VIII. évfolyam, 42. szám, Csik-Szereda, 1896. október 14.]

Meghívó a vasút megnyitási ünnepségére

[Románia Nemzeti Levéltárának Hargita Megyei Hivatala, FJ Csík Vármegye levéltára, Alispáni iratok, 3385/1897. Megjelent itt: Uti Lapok. Csikszeredai különkiadás, Csik Szereda, 2018. augusztus, felelős szerkesztő: Daczó Katalin]

Meghivó

A székelyvasutak sepsiszentgyörgy – csik-szeredai vonalát Kereskedelemügyi mkir. Miniszter ur öNagyméltósága jövő ápril hó 4-én személyesen fogja megnyitani és a forgalomnak átadni.

A megállapitott utiterv szerint délelőtt 9 órakor fog Sepsiszentgyörgyről indulni és déli 12 óra 5 perczkor érkezik Csík Szeredába.

A hatóságok, testületek és az elfogadásra megjelenő közönség a pálya udvaron az indóház előtt délelőtti 11 órakor gyülekeznek és megyei pólgári leányiskolához kisérik ő Nagyméltóságát, hol a testületek külön-külön tisztelegnek.

Miről a megye területén székelő hatóságokat, hivatalokat, testületeket és intézeteket azon felkéréssel van szerencsém értesíteni, hogy az elfogadásban és tisztelgésben testületileg részt venni szíveskedjenek.

Csik-Szeredán, 1897. Márczius 29-én

Becze Antal alispán

A tekintetes Törvényhatóságnak

Hely[?]

A vasútállomás 1897-ben

[A felvételeket Adler Alfréd brassói fényképész készítette]

A feltehetőleg 1899-ből származó képeslapon a vasútállomás épülete is megjelenik

Megnyitási ünnepély. Jelezve lévén, hogy [Dániel Ernő - szerk. megjegyz.] kereskedelemügyi s a horvát miniszter urak a kereskedelmi államtitkár és több magas személyek kiséretében [1897.] ápril 4-én Sepsi-Szentgyörgyre érkezik a székely vasutak sepsi-szentgyörgy—csik-szeredai vonalának megnyitása végett, vármegyénk alispánja legott gondoskodott arról, hogy a magas személyek fogadtatása minél impozánsabb legyen s e czélból egy Szeredából a megye határáig menő deputáczió részére külön vonat engedélyezését eszközölte ki.

Ezen vonat már korán reggel rendelkezésre állván, a mintegy 70 főből álló részint teljes diszbe, részint szalonképesen öltözött deputáczió 2 első, 1 másod és 2 harmadosztályú kocsival reggel 8 órakor indult ki a szeredai pályaudvarból, mely deputácziónak élén a vármegye fő- és alispánja állottak s a melyben képviselve volt a kir. törvényszék annak elnökével s több biró tagjával, a kir. járásbiróság, honvédség, csendőrség, erdő- és épitészeti hivatalok, a papság s egyes tanintézetek, valamint az ügyvédi kar és a vasútépitő vállalat alkalmazottjai nemkülönben az államvasutak igazgatósága részéről kirendelt épitőfelügyelőség.

A kellő gyorsasággal haladó vonat 9 óra 8 perczkor érkezett be a tusnád-alvégi pályaudvarba, mely különös gonddal s a fürdői jellegnek megfelelőleg két nyilt csarnokkal van a pályaudvar fölötti magaslaton épitve, s melylyel szemben a nyugati oldalon fantasztikus képet nyujt a „Sólyomkő” égnek meredő sziklafala. A pályaház végében zöld galyakkal és nemzeti zászlókkal valamint az ország czimerével ellátott diszkapu volt épitve „Isten hozott” felirattal.

A küldöttség itt kiszállván a vonatból, egyik része a vasuti váróteremben helyezkedett el, a más része pedig kibékülendő a sietős ut miatt üresen hagyott gyomorral, a fürdő elhagyatott hoteleit kereste fel.

Csaknem két órai várakozás után a kétoldali erdőkoszoruzta hegyek oldalairól visszaverődő dübörgés és egy éles fütty jelezte a Sepsi-Szentgyörgyről kiindult vonat érkezetét, mely 11 óra 20 perczkor érkezett be a pályaudvarba dynamit-lövegek hatalmas durrogásai között. A küldöttség a pályaudvar alsó végén állott sorfalat s hatalmas éljennel fogadta az érkezőket, mikor is a megállott vonat utolsó kocsijából kilépett Dániel Ernő kereskedelmi miniszter s kiséretének egy része, kik körül több budapesti és kolozsvári hirlapiró sorakozott, s Becze Antal alispán a következő beszédet intézte:

Nmltgu kereskedelemügyi miniszter ur!

Csikvármegye küldöttsége szabadságot vesz magának nehány perczre feltartóztatni Nmltgodat e vármegye határán, mintegy jelezni kivánván ezáltal azt, hogy ha másfél ezred év óta az önálló székely faj engedélye nélkül nem lehetett megközeliteni Erdély déli és keleti szorosain a haza földjét, ugy e hatalomnak alárendelje azt a világhóditó gőzerőt is, mely hazánkban a Nmltgod vezetése alatt álló minisztérium szabályozó kezeire bizatott. És a székely büszkeségnek e téren talán ez az utolsó fellobbanása, mert a mint a kereskedelem és iparnak ama kazánból kiomló töményfüstje mai nap elárasztja az Olt völgyét, kiszorítva lesz azáltal lassankint onnan mindaz, mi az önmagából kifejlett kézi szorgalom nymbuszával övezte idáig a székely nevet és helyét elfoglalja az a beszédes gyáripar, mely hivatva lesz e vasszorgalmu népnek az értéktelen látszat helyett jóllétet és vagyonosodást biztositani. Egyelőre fájni fog, midőn esténkint a hegytetőkön kigyuladó őrtüzek világánál a szádok kürtök mélabús zenéje mellett felébredő emlékeinket szétrebbenti a gőzsip sipolta visszhangja s fájni fog nevezetesen nekünk már megderesedett férfiaknak a mult emlékeivel való társalgás megszakitása; de midőn látjuk, hogy gyermekeink és unokáink a mivelt nyugodt intézményeibe átmenet nélkül bevonattak a nélkül, hogy a sziveikbe cseppenkint beoltott hazaszeretet tüze elhamvadhatna; örömkönyeket hullatunk és áldást kérünk Istentől a nagy munkára és áldást kérünk istentől azokra, kik e nagy munkának kezdeményezői és vezetői voltak. Áldást kérünk első sorban Nagyméltóságodra, ki a székely történelem negyedik szakát mai nappal megnyitotta. Legyen üdvözölve Nmltgod Csikvármegye közönsége által s fogadja el hamisitatlan ragaszkodásunk kifejezését.

Haladjon tovább Nmltgod, foglalja el kis országunkat a világforgalom számára, önként adjuk át, mi magunknak csak annyit tartunk fenn, hogy jövőre is őrködhessünk az ország keleti határán, mert erre a magyar államnak a második milleniumban is szüksége lesz.

A miniszter rövid de hatásos szavakban köszönte meg a szives fogadtatást s örömének adott kifejezést a fölött, hogy azon nép körébe jöhetett, melynek szorgalmáról s munkásságáról oly sok szépet hallott. A miniszter rövid és hatásos beszédét lelkes éljenzéssel honorálta a diszes közönség.

A miniszter kiséretében ott voltak: Josipovics Imre, Horvát-Szlavon-Dalmát miniszter, Vörös László államtitkár, Lukács Béla volt kereskedelmi miniszter, Ludvigh Gyula a magyar államvasutak elnök-igazgatója, Gajári Ödön, Bessenyei Ferencz, Beöthy Algernon, Győrffy Gyula, dr. Egyedi Arthur, Székely György, Béldi László, Sándor József, Weisz Berthold, Neumann Armin, Benke Gyula, Beksics Gusztáv, Pap Samu, Dániel Gábor, Hegedüs Béla, Purgly Sándor, Melczer Géza, Pap Géza, Nagy Mihály, Pildner országgyülési képviselők; Prokopius Béla miniszt. s. fogalmazó, Felszeghy Ferencz iparfelügyelő, Mantuano Rezső miniszt. s. fogalmazó, Barta Manó, Boross Samu, Sturm Albert hirlapirók; Tauszig [?] B. Hugó a marosvásárhelyi iparkamara elnöke; továbbá br Dániel miniszter két felnőtt fia. Háromszékmegyének, élén a fő- és alispánnal, számos notabilitása és igen sok budapesti és kolozsvári kiránduló, számszerint mintegy százan s 12 óra után 25 perczczel indult ki a több kocsival megtoldott vonat a tusnádvégi állomásról, hogy folytassa utját a végczél felé.

Utközben az ujtusnádi, verebesi, szentsimoni és szentkirályi állomásokon, melyeknél a vonat megállott, ünnepi ruhába öltözött nyüzsgő nagy közönség várakozott az érkezőkre, mindenhol hatalmas éljenzéssel fogadván a minisztert és kiséretét. Uj-Tusnádon Ferenczy Béla körjegyző üdvözölte a minisztert, — Szent-Simonon Bálint Lajos csatószegi lelkész gyönyörü beszédben fejezte ki a lakosság érzelmeit. Ugyanitt főispán ur ő méltósága bemutatta a miniszternek Székely Ignáczot, a Csikmegyei Erdőipar r. t. igazgatóját, kitől a miniszter arról tudakozódott, hogy van-e már nagy mennyiségű fa-anyag az állomáson szállitásra előkészitve. Székely igazgató azon felvilágositást adta, hogy a szentsimoni állomáson kb. 500 waggon, a csobányosi fürészeknél további 500 waggon van elszállitásra megjegyezvén, hogy nagyon kivánatos volna, ha a román csatlakozás (Gyimestől Oknáig) mielőbb elkészülni, hogy az anyagot ezen vonalon Galaczra lehetne szállitani, a honnét az Aldunán és tengeren át nemcsak a Keletre, hanem Olasz- és Francziaországba is lehetséges volna az eladás, Gyimesen át a távolság Galaczra 100 kilométerrel kisebb mint Predeálon át. A miniszter azon megnyugtató választ adta, hogy a román csatlakozás Gyimesen át jövő év végéig román részen is készen lesz. Azután kezet nyujtva az igazgatónak, beszállt a kupéba.

Szentkirályon György Ágoston községi biró tolmácsolta a nép háláját, hol a helybeli zenekar közremüködésével szép fogadtatásban részesült a vonat közönsége. Mindenik köszöntésre a miniszter meleghangon válaszolt.

Már kettőre járt az óra délután, mikor a csik-szeredai állomásra a nemzeti zászlókkal és fenyőgalyakkal diszitett vonat mozsárlövések között berobogott a több száz főre rugó helybeli és vidéki lakosság sürü éljenzése és örömrivalgása között, hol a diszes közönség a kocsikból kiszállván, Éltes Jakab városi polgármester lépett a miniszter elé s fogadta rövid beszéddel az érkezőket és üdvözölte a város nevében a minisztert és magas kíséretét.

Ennek megtörténte után a magas vendégek és kisérete kocsikra ültek s az élükön haladó városi lovas bandériummal a polgári leányiskola szépen feldiszitett épületéhez hajtattak, melynek lépcsőzetén két oldalt a leányiskola növendékei képeztek sorfalat s az intézet igazgató-tanitónője s kartársai fogadták a belépő vendégeket.

A miniszter és kisérete az igazgatónő lakásán helyezkedtek el s kis idő mulva a mellékhelyiségben tisztelgésre gyültek össze a hatóságok és testületek küldöttei, kiknek nevében Mikó Bálint főispán ur igen szép beszédet intézett a miniszterhez lelkes éljenzések kiséretében.

Miután a miniszter szives szavakban fejezte ki köszönetét a lelkes és eddig ritkán tapasztalt fogadtatásért, kezdetét vette a vendégek tiszteletére rendezett villás reggeli, melyen 140-en vettek részt. A harmadik fogásnál Mikó Bálint főispán állott fel, kinek jobbján Dániel Ernő, balján Josipovics Imre miniszterek foglaltak helyet, s ékes szavakban mondott felköszöntőt az uralkodó családra, mit a nagy közönség állva hallgatott és lelkesen megéljenzett. Ezután egymást érték a szebbnél-szebb felköszöntők. Dániel Ernő miniszter a megye közönségét, Becze Antal alispán Dániel minisztert, Gyárfás László törvényszéki elnök Josipovics minisztert, Josipovics miniszter a székely népet, Mihály Ferencz főjegyző Lukács Béla volt minisztert, Lukács Béla a Kereskedelmi minisztert, Bartha Ignácz kir. ügyész Vörös László államtitkárt, Győrffy Gyula Ludvigh Gyulát, Vörös államtitkár Mikó Bálint főispánt, Beöthy Algernon képviselő Becze Antal alispánt, Baktsi Gáspár közjegyző az országgyülési képviselőket és dr. Otrobán Nándor a megye közönségét köszöntötte föl.

Ezután a miniszter és kisérete, előbbi kivánságára gyalog visszautazott a vasutállomásra, honnan délután 6 órakor a diszes vonat vissza indult a nagy közönség lelkes éljenzéstől kisérve Sepsi-Szentgyörgyre, hol ebéddel várták az illusztris társaságot."

[Csiki Lapok, IX. évfolyam, 14. szám, Csik-Szereda, 1897. április 7.]

A csíkszeredai vasútállomás 1901-ben vagy korábban

[A képeslapot Máthé Júlia és Máthé Luca gyűjtötték 2013-ban, az V. Ipics-apacs, Csíkszereda! honismereti játék során. ]

[Forrás: Csiki Lapok, 1897. április 7.]

Csíkszeredai vasutasok 1906-ban

Középső sorban középen ül Aczél Ödön út-, híd- és vasútépítő mérnök, a Csíkszeredai Vasúti Osztálymérnökség vezetője. Balján ül Simó Antal, a csíkszeredai vasútállomás első állomásfőnöke.

A felvétel az állomásépület előtt készült.

[Forrás: Vofkori György (2007): Csíkszereda és Csíksomlyó képes története]

A csíkszeredai vasútállomás 1916-ban (?)

[A képeslapot Máthé Júlia és Máthé Luca gyűjtötték 2013-ban, az V. Ipics-apacs, Csíkszereda! honismereti játék során. ]

A Nagy Háború pusztításai a pályaudvart sem kímélték

[Forrás: dr. Milus Katalin: 100 éves képek a világháborús Csíkszeredáról. https://vamosilegendak.blog.hu]

A Népi Egység politikai napilap állítása szerint az állomásépületet a visszavonuló német csapatok felrobbantották.

[Népi Egység, I. évfolyam, 41. szám, Brassó, 1944. december 10.]

A vasútállomás és környéke 2021-ben

[Pinti Attila felvétele. Forrás: Székelyhon.ro]