A Csíkszeredai Dal- és Zene-Egylet
„A Hargita alján, míg dalnokok élnek, csak boldog időkről beszéljen az ének.”

„Dalegyesület Csikszeredában. Csikszereda, 1890. márczius 23.

Ébredésnek szeretném elnevezni a mai napon városunkban nyilvánult mozgalmat, mely egy dal- és zene-egyesület alakitása czéljából indittatott. – Valamint sok hasznos dolognak, úgy ezen egyesületnek is régóta érezzük szükségét s valahányszor az eszme felvettetett, mindannyiszor sajnálattal valánk kénytelenek lemondani az iránti reményeinkről egy lelkes vezető, odaadó szakértő hiányában.

Ma, hála a gondviselésnek! e nehézségek leküzdettek, – és „az ige testté lőn!” – Baktsi Gáspár kir. körjegyző, a szép és hasznos intézmények iránt mindig lelkesülni és lelkesitni kész bajnok vette kezébe ugyanis az egyesület ügyét meghivókat bocsátván szét, f. hó 23-án tartott alakuló közgyülés tárgyában.

Már első fellépését is meglepő siker koronázta, mennyiben a jelzett időre mintegy 50 tag jelent meg a „Csillag” vendéglő termében. Itt a város jóreményü ifjusága Sprencz György vezetése mellett bevezetésül a „Szózat”-ot énekelte négyes szólamban, szakértelmet vindicáló bámulatos ügyességgel. S midőn az értekezletet összehivó s ott elölülő Baktsi Gáspár a szépmüvészetek s főleg a dal és zene fejlesztésének nagy horderejét s azok magasztosságát, szivet-lelket emelő hatását kifejtvén, a jelenlévőket tanácskozásra kérte fel – szünni nem akaró éljenzés között határoztatott el a „dal- és zene-egyesület" megalakitása.

Ezután Sprencz György terjesztette elő az általa kidolgozott alapszabálytervezetet, mely úgy általánosságban, mint részleteiben elfogadtatván, a belügyminiszterhez megerősités végett leendö felterjesztése kimondatott.

Általános választás az alapszabályok jóváhagyása után ejtetik meg.

Az elfogadott alapszabályok általában mindennemü tagnak elég nagy kedvezményt nyujtanak, hanem a mi különösen a pártoló tagoknak megadatott, az a maga nemében páratlan. Pártoló tag lehet mindenki, ki az egyesület pénztárába 3 egymásután következö évben évenként 2 frtot befizet, mely tagsági dijért a minden évben kötelezöleg tartandó 2 dalestélyre ugy a maga, mint családja részére ingyen-jegyet kap; ezenfelül pedig – mint rendes tag – az alapszabályokban körülirt jogokat is élvezi. Szóval a 2 frt tagsági dijjal 2 dalestélyre jegyet vált!

Ily körülmények között lehetetlen, hogy ily [?] pártoló tagsággal járó költségeket bárki is terhelőknek találná, és sokkal inkább lehetetlen, hogy találtassék e város területén egyetlen egy – a zene és dal iránt csak némi érzékkel biró – egyén is, ki ezen egyesületnek kész örömmel tagja ne lenne. Rajta hát, ébredjünk s énekeljünk!! Városi.

[Csiki Lapok, II. évfolyam, 14. szám, Csik-Szereda, 1890. márczius 26.]

Baktsi Gáspár királyi közjegyző

(? - 1901, szeptember 11., Budapest)

A csíkszeredai dal- és zeneegylet dalkara f. hó 1-én reggel fél öt órakor Baktsi Gáspár egyleti elnöknél és Nagy Sándor alelnöknél három igen jól sikerült dalt énekelt: 1) Májusi dal. 2) Csak titokban akartalak szeretni. 3) Dalár-induló. A kora reggel daczára sokan hallgattuk a kiváló ügyességgel előadott dalokat s minden hízelgés nélkül szép jövőt jósolhatunk az egyletnek, mely valóban érdemes a közönség pártolására.”

[Csiki Lapok, II. évfolyam, 20. szám, Csik-Szereda, 1890. május 7.]

„... a belügyminiszter a csikszeredai dal- és zene-egylet alapszabályait jóváhagyta.”

[Csiki Lapok, II. évfolyam, 21. szám, Csik-Szereda, 1890. május 14.]

A csíkszeredai dal- és zene-egylet folyó hó 29-én vasárnap d. u. 3 órakor a Csillag-vendéglő nagy termében közgyülést tart, melyre az érdekeltek tisztelettel meghivatnak. Egyszersmint kéretnek mindazok, kik az aláirási iveket még vissza nem küldötték, azokat a közgyülés napjáig visszaküldeni, vagy a közgyülésre magukkal vinni szíveskedjenek.”

[Csiki Lapok, II. évfolyam, 27. szám, Csik-Szereda, 1890. junius 25.]

A csikszeredai dal- és zeneegylet f. évi junius 29-én tartotta meg szervezkedő közgyülését.

Baktsi Gáspár elnök egy terjedelmes, a zene egyesület és fejlődését behatóan tárgyaló remek beszéddel nyitotta meg a közgyülést, melynek első tárgya a tisztviselők, választmányi és hangverseny bizottsági tagok választása volt.

A nagy érdeklődés mellett megejtett választás eredményét elnök a következőkben enuncziálta Elnök Baktsi Gáspár, alelnök Nagy Sándor, Titkár Hajnód Ignácz, igazgató Sprencz György, pénztárnok Leicht Károly, gazda-ellenör Nagy István. Választmányi tagok: Bartha Ignácz, Benedek István, Borbáth Pál, Domokos János, Gál Endre, Gál József, Péter István, Sándor Albert. Hangverseny bizottsági tagok: Helvig János, Rancz Löricz, Szöcs Béla.

Az indítványok során a közgyülés jegyzökönyvileg szavazott köszönetet Baktsi Gáspár elnöknek az egylet érdekében hozott anyagi áldozatokért; mert nemcsak az eddigi összes költségeket hordozta, sajátjából, hanem az egyleti alapszabályokat is saját költségén 100 példányban kinyomatta — s ezenkívül egy igen értékes zenetörtenelmi müvet ajándékozott az egyletnek. Végül több érdekes eszme után az elnök a közgyülést berekesztvén, az őszinte ragaszkodás jeleként viharosan megéljeneztetett.

Ezen közgyülés teljes szervezetet adván az egyletnek, most már Isten segitségével komoly munkálodáshoz fogunk s bátran és kitartással küzdünk meg a kezdet nehézségeivel.”

[Csiki Lapok, II. évfolyam, 28. szám, Csik-Szereda, 1890. julius 2.]

A csíkszeredai dal- és zeneegylet igazgató választmánya f. hó 21-én tartotta meg első gyülését. Igen élénk eszmecsere és érdeklődés között folyt le a házszabályok tárgyalása, melyek Bartha Ignácz, Borbáth Pál és Nagy Sándor lényegesebb módozatu inditványaiknak elfogadása után megállapittattak. Az egyleti jelvények, 1 bőgő, 1 tenorhegedü és 2 klarinét megrendelésével Baktsi Gáspár elnök bizatott meg. A választmányi gyülések jövöre minden hónap első vasárnapján d. u 5 órakor fognak megtartatni minden további meghivás nélkül. Az igazgató jelentése szerint az egyletnek idáig 4 alapító, 38 pártoló és 21 működő tagja van.”

[Csiki Lapok, II. évfolyam, 31. szám, Csik-Szereda, 1890. julius 23.]

A „csikszeredai dal- és zeneegylet” királyunk születése napján f. hó 18-án előbb a katholikus- és azután a református templomban énekel. Előadatik: 1. „Szózat” Mester Károlytól. 2. „Ima” Glucktól, „Hymnus” Erkeltől.”

[Csiki Lapok, II. évfolyam, 34. szám, Csik-Szereda, 1890. augusztus 13.]

„Balogh Elek városunk polgára, csiksomlyói lakos f. hó 19 én d. u. 3 órakor néhány napi kinos szenvedés után meghalt. A temetési szertartást Borbáth Pál ev. ref. körlelkész végezte s közfigyelmet keltett nagyszabásu beszédével, melyet több száz résztvevő feszült figyelemmel hallgatott végig. Az impozáns menet alatt Somlyóról Csikszeredába a szeredai dalárda énekelt gyászdalokat és a zenekar gyászindulókat játszott. A sírnál Borbáth Pál ismét rövid beszédet mondott, mely után a dalárda éneke között a koporsó sirba bocsáttatott. Nyugodjék békével a tevékeny és közbecsülésben állott polgár és jó hazafi.”

[Csiki Lapok, II. évfolyam, 40. szám, Csik-Szereda, 1890. szeptember 24.]

„Az aradi koszoru átadása f. hó 2-án diszes közönség előtt ünnepélyesen történt meg a Csillag vendéglő nagytermében. 11 órakor Éltes Elekné elnök a gyülést megnyitván, a csikszeredai dal és zene egylet dalkara a Hymnuszt adta elő, mely után Élthes Jakabné hévvel és lelkesitöleg szavalt el egy alkalmi költeményt. — Most Éltes Elekné rövid, de megható beszéd után átadta a diszes koszorut (mely Ágoston Antal budapesti aranymüves remek készitménye) a honvéd küldöttségnek, melynek nevében Benedek István beszélt, méltatva a csikvármegyei honleányok lelkes hazaszeretetét. Végül a dalkar Mester Károly „Szózat”-át énekelte el, s ezzel az ünnepélynek hivatalos része befejeződött. 1 órakor nagy bankett volt, melyen a nők közül is többen vettek részt s melyről csak késő este távoztak el a vendégek.”

[Csiki Lapok, II. évfolyam, 42. szám, Csik-Szereda, 1890. október 8.]

„A csikszeredai dal- és zene-egylet választmányi ülése. 1890. október 7.

Baktsi Gáspár elnök a választmányi tagokat üdvözölve, a gyülést megnyitotta s felkérte az igazgatót, hogy jelentését terjessze elő.

Az igazgató jelentése a következőket foglalja magában:

(...) 2. Az egyletnek eddig 4 alapitó, 33 pártoló és 16 működő tagja van. Alapitó tagok: Mikó Bálint, Baktsi Gáspár, Nagy Sándor és Leicht Károly. — (Éljenek!) — Pártolótagok: Bartha Ignácz, Barthos Béla, Becze Antal, Benedek István, Dr. Betegh Antal, Borbáth Pál, Böjte Sándor, Csedő István, Dr. Csiszér Miklós, Domokos János, Filó Károly, Fülöp János, Gál Endre, Gál József, Gecző Béla, Györgyjakab Márton, Györffy Károly, Hajnód Ignácz, Jakab Ödön, Kovács György, Kottek Sándor, Mednyánszky Lajos, Dr. Molnár József, Dr. Molnár Károly, Dr. Molnár László, Nagy István, Pap Domokos, Péter István, Potoczky Kristóf, id. Pototzky Gergely, Sándor Albert, Szabó Miklós, Szultán Gergely. — (Éljenek!) — Müködőtagok: Albert Ödön (zene), Ambrus Péter (dal), Darvas Béla (dal), Gál János (dal), György Ignácz (dal), Helwig János (dal), Kuna Dénes (dal), ifj. Lux Sándor (zene), Rancz Ignácz (dal), Rancz Lőrincz (dal), Sprencz Arthur (dal és zene), Sprencz György (dal és zene), Sprencz Rezső (dal és zene), Szász András (dal), Szőcs Béla (dal és zene), Tamás Béla (dal).

(...) Az egylet dalkara eddig 18 darabot, a zenekar 2 darabot tanult be s részt vett 5 temetésen, 4 templomi- és 1 hazafias ünnepélyen. — Tudomásul vétetett.

(...) 4. Az alapszabályokat Baktsi Gáspár elnök saját költségén 100 példányban kinyomatta (Éljen!), továbbá 50 drb egyleti jelvény, egy darab nagy bőgő és egy tenor-hegedü megérkezett s kéri az esedékes összegeket kiutalványozni. (...)

Ezen egylet létérdeke megkivánja ugy az anyagi, mint erkölcsi támogatást s ezért részünkről is azon kéréssel fordulunk a minden szép és nemesért lelkesedő közönségünkhöz, hogy ezen szép, jó és nemesre törekvő intézményt támogatni, pártolni sziveskedjék, hogy igy a kezdet nehézségeivel sikeresen megküzdhetve, — városunknak s megyénknek diszére és javára virágozhasson.

(...) A mint utólagosan értesülünk, Baktsi Gáspár kir. közjegyző, egyleti elnök ur, ki az egylet létrehozása érdekében már sok áldozatot hozott, ujabban saját irodahelyiségét (fütéssel és világitással) bocsátotta az egylet rendelkezése alá, hogy ott dal- és zenegyakorlatokat tarthasson.”

[Csiki Lapok, II. évfolyam, 43. szám, Csik-Szereda, 1890. október 15.]

Halottak napjának előestéjén 6 órakor a csíkszeredai dal- és zeneegylet dalkara a köztemetőben gyászdalok éneklésével fogja a kegyelet adóját leróni.”

[Csiki Lapok, II. évfolyam, 45. szám, Csik-Szereda, 1890. október 29.]

„A csikszeredai dal- és zeneegyletnek folyó hó 23-án tartott választmányi gyülésében előterjesztett igazgatói jelentés szerint az egyletnek ujabban pártoló tagjai lettek: Doucha Bozéna és Novotny Mariska k. a., Dr. Fejér Antal, Esztegár Bálint, Tódor János, Pototzky Alajos, Balási Lajos, Szultán Lázár, Dézsi Dávid, Szabó Lajos, Szabó István, Botár Béla, Fritz Ottó urak. — A működő tagok közé beiratkoztak Lakatos Mihály, Miálovich Viktor, Gözsy Jenő urak a zeneosztályba, Barcsai Dénes és László István urak a dalosztályba.”

[Csiki Lapok, II. évfolyam, 49. szám, Csik-Szereda, 1890. november 26.]

A „Csikszeredai Dal- és Zene-Egylet"-nek 1890. évi december hó 7-én a „Csillag” vendéglő termében tartandó tánccal egybekötött első hangversenyére van szerencsénk a n. é. közönséget ez úton is tisztelettel meghivni. Baktsi Gáspár, elnök.

Műsor: 1. Boulanger-induló. Előadja a zenekar. 2. Hymnus. Erkeltől. Előadja a dalkar. 3. Ha késő este ballagok. Kreutzertől. Előadja magánkar. 4. Népdalok és csárdás. Előadja a zenekar. 5. Az égre rajzolódva. Beckertől. Előadja a dalkar. 6. Rezgő polka. Előadja a zenekar. 7. Nem tudom én mi a bajom. Thern K-től. Előadja magánkar. 8. Te vagy barna kis lány. Doppler F.-től. Előadja a dalkar. Belépti-dij személyjegy 60 kr, tanuló- és katonajegy 30 kr. — Kezdete pontban fél 8 órakor. — Jegyek kaphatók Gál József egyleti pénztárnoknál. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. — Ezen első nyilvános fellépés alkalmával azon kéréssel fordulunk a n. é. közönséghez, hogy zsenge egyletünket, — mely a közművelődés fejlesztésére és a köz- és jótékonyczélok előmozditására van hivatva, — nagybecsü pártolásában részesiteni sziveskedjék.”

[Csiki Lapok, II. évfolyam, 50. szám, Csik-Szereda, 1890. deczember 3.]

„A „Csíkszeredai dal- és zeneegylet” első hangversenye f. hó 7-én szépen sikerült. Közönségünk érdeklődése messze tulszárnyalta az egylet szerény várakozását s ennek meg is van azon nagy erkölcsi hatása, hogy az egylet működő tagjai megkettőztetett buzgósággal fognak törekedni, hogy közönségünk műizlését hovatovább jobban kielégitsék s igy az egylet szép és nemes hivatását betölthesse. Noha ezen hangverseny az alapszabályok szerint a tagok részére ingyenes volt, még is a fölülfizetésekkel együtt 60 frtot meghaladó bevételt eredményezett. Maga a hangverseny sikere a közönséget valóban meglepte s ennek kellemes hatása alatt a hangverseny után következett táncz igen jó és fesztelen mulatság mellett reggeli 5 órakor ért véget. Az első négyest 42 pár tánczolta. A számadást és a szíves felülfizetők névsorát — helyszűke miatt — a jövő számban közöljük.”

[Csiki Lapok, II. évfolyam, 51. szám, Csik-Szereda, 1890. deczember 10.]

„A „csíkszeredai dal- és zene-egylet" programmjába a nöi és vegyeskarok alakitását is felvévén, kéretnek azon t. hölgyek, kik a nöi és vegyes karokban résztvenni óhajtanának, hogy ebbéli szándékukat az egylet igazgatójával tudatni sziveskedjenek. — Eddig is már kiváló tagokat sikerült az igazgatónak közreműködésre megnyerni. Ismerve hölgyközönségünk finom műérzékét, alapos a remény, hogy ezen szép és nemes czélt minél többen pártolni fogják.”

[Csiki Lapok, II. évfolyam, 52. szám, Csik-Szereda, 1890. deczember 17.]

Nyilvános számadás és köszönet. A csíkszeredai dal- és zene-egylet által f. hó 7-én rendezett hangverseny bevétele volt jegyekből 52 frt 10 kr, felülfizetésekből 13 frt 30 kr, összesen 65 frt 40 kr. Kiadás 40 frt 53 kr. Tiszta jövedelem 21 frt 87 kr.

Felülfizettek Nagy Sándor 2 frt, Miskov Péter és dr. Fejér Antal 1 frt 40 – 1 frt 40 kr, Baktsi Gáspár Zecses [?] János, Doucha Bozsena 1 – 1 frt. Bartha Ignácz 70 kr, Nagy Istvánné 50 kr, Tellman Gyula, Szereday Ferencz, Kohn Ármin, Pakot Lajos, Keresztes István 40 – 40 kr, Halászné, Jákó János, Asztalos Albert, Csomortáni 30 – 30 kr, Vajna Tamás, Hary Géza, Romfeld Félix, Moldován János, Bokros Endréné 20 – 20 kr, László Domokosné 10 kr. Összesen 13 frt 30 kr. Köszönet a szives felülfizetőknek!”

[Csiki Lapok, II. évfolyam, 52. szám, Csik-Szereda, 1890. deczember 17.]


A „Csíkszeredai dal- és zeneegylet női- és vegyes karában résztvenni igérkeztek Lakatos Mihályné, Biális Ákosné, Pap Györgyné és Szőcs Béláné urnök, Romfeld Otti, Burnász Ilka, Gál Margit és Sprencz Helén kisasszonyok. Remélhetőleg még többen fogják ezen szép és nemes czélt közreműködéseikkel támogatni s ezzel maguknak kellemes szórakozást s közönségünknek kedves műélvezetet szerezni.”

[Csiki Lapok, II. évfolyam, 53. szám, Csik-Szereda, 1890. deczember 25.]

„A „Csikszeredai dal- és zene-egylet" rendes közgyülését f. hó 15-én fogja megtartani az egylet helyiségében (kir. közjegyzői iroda). Az egylet választmánya utóbbi ülésében elhatározta, hogy az 1890. évről hátrálékban levő, alapszabály szerint köteles második hangverseny 1891. márczius 1-én a „Csillag” termében fog megtartatni, melyre az alapitó és pártoló tagok két-két tiszteletjegyet vehetnek. Előre is jelezhetjük, hogy a hangversenybizottság ezen hangversenyműsorát is a legnagyobb gonddal fogja összeállitani, hogy a közönség műigényeit kielégithesse s egy élvezetes estét szerezzen.”

[Csiki Lapok, III. évfolyam, 7. szám, Csik-Szereda, 1891. február 11.]

A „Csikszeredai dal- és zeneegylet" közgyűlése. Csikszereda, 1891. február 15.

A másodizben összehivott közgyülésen szép számban megjelent tagok feszült figyelemmel hallgatták meg Baktsi Gáspár elnök szellemdús, szép megnyitó-beszédét s midőn azt befejezte, zajosan megéljenezték.

Az ezt követő igazgatói jelentés az egyletnek beligazgatását, statisztikáját és szakszerű fejlődését tárta elénk gondos kidolgozásban, melyből a következőket jegyeztük fel:

A dalosztályba beiratkozott 19 tag, melyek közül 2 eltávozás-, 1 halálozás- és 1 kizárás következtében megszünt az egylet tagja lenni; jelenleg tehát a dalosztálynak 15 tagja van s eddig összesen 78 gyakorlaton 21 dalt tanult be. Résztvett 1 hazafias-, 4 templomi ünnepélyen, 6 temetésen és 1 hangversenyen.

A mult év október végén szervezett zeneosztályba 10 tag iratkozott be, de még csak 9 taggal müködhetik, mert eddig a hiányzó hangszereket beszerezni nem lehetett. Összesen 24 gyakorlaton 7 darabot tanult be s résztvett egy hangversenyen.

A hangjegy elemei ugy a dal-, mint zeneosztályban rendszeresen taníttattak.

Az egyletnek eddig 4 alapító, 59 pártoló és 22 müködő tagja van. (...)

Közgyülés a számadások megvizsgálására bizottságot küldvén ki, ez a pénztárt és számadásokat rendben találván, indítványára Leicht Károly e. pénztárnoknak és Gál József h. pénztárnoknak buzgó működésükért elismerést szavazva, a felmentvényt megadta. (...)

A közgyűlés elismerést és köszönetet szavazott Baktsi Gáspár elnöknek az egylet létrehozása és fejlesztése érdekében tett s 100 frtot meghaladó adományáért, – továbbá köszönetet szavazott Darvas Béla működő tagnak a gyakorlatok meg tarthatása végett huzamosabb időn át rendelkezésre bocsátott helyiség fütés és világitásáért s ugyanezért a csikszeredai műkedvelő társulatnak és Romfeld Félix pártoló tagnak.

Végül Baktsi Gáspár elnök inditványára elhatároztatott, hogy az 1890. évről hátralékban lévő s ingyenesen csak az 1890-ben beiratkozott, tagokat illető hangversenyre az 1891-ben beiratkozottaknak is a tiszteletjegyek kiadassanak s igy az 1891-ben vagyis a f. évi márczius 1-ig beiratkozó alapitó és pártoló tagok ez évben három ingyenes hangversenyen vehetnek részt. (!)”

[Csiki Lapok, III. évfolyam, 8. szám, Csik-Szereda, 1891. február 18.]

„Hangverseny. A „Csillag” nagyterme ritkán fogadott magába oly nagyszámu közönséget, mint e hó 1-én a „Csikszeredai dal- és zene-egylet” ez évi első hangversenye alkalmával. E körülmény fényes bizonyságot tesz az ifju egylet népszerüsége mellett. Ezen alkalommal is bebizonyult, hogy az egyesület valóban megérdemli a legnagyobb pártfogást, mert a közönségnek olyan kellemes estét szerzett és oly ritka élvezetet nyujtott, mely a miénkhez hasonló kicsiny városokban csak kevés helyen található föl.

Nyitány képpen az egylet jelszavát adta elő a dalkar tüzzel és hévvel. A műsor első pontjaként a zenekar mutatta be Rozenzcveig „Házasságközvetitő” indulóját sikerült előadásban. A műsor második pontja volt a „Ki a gonddal” czimü szép és nehéz műdal, melyet a dalkar a legnagyobb szabatossággal énekelt. Harmadik számként Khon Ármin és Nagy Gyula játsztak hegedün, illetőleg gordonkán három kedves apróságot. Erre a „Zengjen a dal” czimü mazurka következett előadva a dalkar által. Még két számot a zenekar, kettőt pedig a dalkar adott elő. Ez utóbbiak közül különösen a Marsner „Éjji dala” keltett nagy hatást. A gondosan összeállitott preczizen előadott müsor a tehetséges igazgató fáradhatlan buzgalmát és a működő tagok szorgalmát és igyekezetét egyaránt dicséri. A műsor minden egyes számát viharosan megtapsolták és megujrázták és hogy meg nem ujráztattak, az nem a közönségen mult. A műsor lejárta után kedélyes tánczmulatság következett, mely csak a hajnali órákban ért véget.”

[Csiki Lapok, III. évfolyam, 10. szám, Csik-Szereda, 1891. márczius 4.]

Márczius 15-ike Csikszeredában. A csikmegyei 1848–49-beli honvédegylet évi rendes közgyülését – igen helyesen e – nevezetes napon szokta megtartani s igy itt nálunk a szabadság, egyenlőség és testvérség e páratlan napjának megünneplése az öreg honvédek közgyülésével össze van forrva.

Ők voltak a kezdeményezők, e nagy napot, – mely már országszerte pártkülönbség nélkül nemzeti ünnepé vált – szerény egyszerüségben ők kezdték megünnepelni. A jó példa vonz s a mai ünnepélyen már – melytől eddig talán politikai okokból tartózkodtak – az intelligens osztályból is többen vettek részt és az ünnepély fényét és magasztosságát az ezen alkalommal először megjelent hölgyközönség is nagyban nevelte.

Az ünnepély lefolyását a következőkben adjuk:

Délelőtt fél 10 órakor a tekintélyes számban megjelent öreg honvédek a 5 zászlóalj hiven megőrzött zászlójok alatt zeneszó mellett a helybeli róm. kath. templomba vonultak hálaadó istentiszteletre. A szent misét ez alkalommal a csikszeredai dalegylet közremüködésével Balázs Ignácz segédlelkész szolgáltatta.

A templomból a menet ékes rendben, a Rákócziinduló hangjai mellett a „Csillag” nagytermébe vonult, a hol az ünnepély második része folyt le. Miután a szép számu közönség a teremben helyet foglalt a csikszeredai dalegylet a „Hymnus” gyönyürü eléneklésével megfelelő hangulatot keltve a magasztos ünnepélyhez, azt megnyitotta.

Erre Benedek István az 1848–49-beli honvédegyesület derék elnöke nyitotta meg rövid, de velős szavakban a gyülést s nyomban reá felolvasta ünnepi beszédét, melyet kivonatban az alábbiakban közlünk: (...)

Erre a dalkar adott elő kiváló tetszéssel fogadott hazafias darabot. (...)”

[Csiki Lapok, III. évfolyam, 12. szám, Csik-Szereda, 1891. márczius 18.]